Tabulkový procesor - vyučovací hodiny + pracovní soubory

výuka a pracovní soubory pro Excel - zdarma k využití

Seznámení
Orientace, editace
Editace, rozměry buněk
Editace - myší
Formátování tabulky
Přizpůsobení vzhledu programu  
Formát čísla
Kopírování
Výpočty v tab. procesoru
Plnění oblasti
Řady
Uložení souboru
Hledání, nahrazení, transpozice  
Vzorce
Jednoduché funkce
Oprava funkce
Kopírování vzorců
Často používané funkce
Užitečné funkce
Chyby ve vzorcích
Absolutní a relativní odkaz
Vložení obrázku
Propojení listů
SP: Propojení listů atletika
Pojmenování oblasti
Příprava dokumentu k tisku   
Tisk dokumentu
Hypertextový odkaz, náhrada vzorce
 hodnotou, vložení symbolu, přepočet
SP: Elektronická ŽK
Propojení sešitů
SP: Výplaty zaměstnanců
Kreslení
Řazení seznamu
Vnoření funkce
Grafy
Formátování, oprava grafu
Filtr
Makra
Vyhodnocení závodů
 
Úkoly 1 (formátovaná tabulka):
 
Diskografie
 
Soupiska
 
Porovnání cen zboží
Úkoly 2 (výpočty)
 
Vyhodnocení spotřeby

(náměty)

Seznámení s tabulkovým procesorem

Náplň, pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Je vhodné zdůraznit účel tab. procesoru - vytváření tabulek a výpočty v tabulkách. Není to textový editor.
Žáci se zápisem různých údajů (čísla, slova, jména, data…) do buněk seznámí se způsobem editace.
Pole názvů rychle informuje o poloze kurzoru.
Pohyb po tabulce pomocí klávesnice je často výhodnější - skoky mezi hodně blízkými či hodně vzdálenými buňkami.
Důležité je pochopení, že dokument (sešit) je strukturovaný - rozdělený na vzájemně nezávislé listy (analogicky jako skutečný sešit složený z listů).

V pracovním souboru prac-seznameni.xls má žák najít i buňku psanou bílým písmem (poslední na řádku - klávesovou zkratkou). Méně zdatným žákům lze uznat poslední viditelnou buňku.

V pracovním souboru jsou jako poslední buňky s bílým textem. Šikovní žáci je najdou a uvedou správně, ostatní pokládají za poslední předchozí buňku s viditelným obsahem.
Správné výsledky jsou v souborech často uvedeny např. bílým písmem blízko oblasti zobrazené monitorem.


Orientace v tabulce, editace buňky

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: prac-edituj.xls

Metodické poznámky:

Při práci mohou žáci nahlížet do poznámek (není nutné znát např. klávesové zkratky zpaměti).

Méně zdatní žáci při posunu větší tabulky pouze myší "ztratí" aktivní buňku (tu by i otevřeli pro editaci).


Různé způsoby editace buňky (režim rychlých úprav, režim editace), rozměry sloupců, řádků

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: prizpusob.xls.

Metodické poznámky:

Méně zdatní žáci vystačí s úpravou rozměrů pomocí myši. Estetická úprava pomocí "Přizpůsobit" je mnohem efektnější. Dvojklik myší na rozhraní sloupců (řádků) je nejjednodušší způsob, jak optimalizovat rozměry.
Zdůrazníme klik přímo na hlavičku sloupce (řádku) - někteří žáci se totiž snaží jen označit oblast a váhají nad dialogem o posunu zbytku tabulky.
Odstranění (vložení) sloupce či řádku lze provést i přesunem zbytku tabulky. Na procvičení vyžadujeme ale nyní skutečné odstranění (vložení).
Pomůcka pro vkládání sloupců (řádků): označ sloupec (řádek), kam chceš vložit nový (ten označený se pak posune se zbytkem tabulky).
Šikovnějším žákům nabídneme označení více sloupců (řádků) pro současné vložení (odstranění).


Editace tabulky pomocí myši

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: edituj.xls (ouško Myš). +vložení, odstranění listu

Metodické poznámky:

Zopakujeme pojmy textový kurzor, kurzor (rám aktuální buňky) a ukazatel myši.
Zdůrazníme, že při označování oblasti nezáleží na cestě myši, ale jen na začátku (stisk tlačítka) a konci (uvolnění tlačítka) označování.
Mazání je nejrychlejší klávesou Del.


Formátování buňky a tabulky

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: prac-format-bunek.xls, formatuj-tabulku.xls, rozvrh.

Metodické poznámky:

Kvůli lepší přehlednosti je často vhodné vypnout zobrazení mřížky.
Formátování má tabulku zpřehlednit a učinit zajímavou. Ale mnoho barev zase škodí.
Žáci mají snahu užívat jen pár známých postupů. Vhodnou volbou úkolů v pracovních souborech je přimějeme k užití nových (efektivnějších) postupů.


Přizpůsobení vzhledu tabulkového procesoru

Náplň, pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Přizpůsobení vzhledu zrychlí často opakované úkony (formátování …) rychlejším zpřístupněním potřebných nástrojů
Zdůrazníme způsob přidání často používaných ikon (formát buňky, šířka sloupce, výška řádku, sloučení buněk …) na panel nástrojů Rychlý přístup.


Formát čísla

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: formatuj-cislo.xls

Metodické poznámky:

Nejdříve předvedeme užití jednotlivých formátů obsahu buňky.
Ukážeme, jak totéž číslo může být po změně formátu buňky interpretováno zcela odlišně (datum, čas, zlomek - převedeno na na číslo).


Kopírování v tabulkovém procesoru

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: kopiruj.xls

Metodické poznámky:

Připomeneme, že klasickým kopírováním přeneseme kromě hodnoty i formát buňky.
Kopírováním ušetříme mnoho práce při tvorbě či formátování tabulky.
Kopírování Ctrl+myš např. efektivně urychlí editaci složité tabulky.
Volbu "Vložit jinak" předvedeme např. při vložení dat do již zformátované tabulky.
Hotovou tabulku graficky upravíme kopírováním formátu (vložit jinak či štětkou).


Výpočty v tabulkovém procesoru (tabulkový procesor jako kalkulačka)

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: vypocty-cisly.xls, vypocty-praxe1.xls

Metodické poznámky:

Připomeneme, že v buňce je zobrazen přímo výsledek výpočtu, výraz samotný najdeme v editačním řádku.
Upozorníme na výhody:
- předchozí výpočty zůstanou ve svých buňkách
- přesnost na 9 desetinných míst
- číslo PI()
- grafická úprava výpočtu - lze prezentovat celý postup


Plnění oblasti

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: plneni-oblasti.xls, formatuj+plneni

Metodické poznámky:

Zdůrazníme, že plnění vkládá do všech buněk stejnou hodnotu.
Plnění tažením myši někdy nelze použít (tvoří automatické řady).
Plnění s výhodou užijeme i ke zformátování oblasti.


Řady

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: rady.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme rozdíl mezi plněním (pomocí menu - stejnou hodnotou) a tvorbou řady (tažením myši - řady však tvoří jen z čísel a standardních řad).
Připomeneme, že tabulkový procesor při plnění tvoří automaticky řadu jen z některých hodnot (někdy plní konstantní hodnotou).
Vysvětlíme rozdíl mezi jednotlivými typy řad (lineární - přičítání téže hodnoty, geometrická - násobení stejnou hodnotou).


Uložení, otevření souboru

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: Vytvoř sešit alespoň se 3 listy, v každém nadpis = tvé příjmení. Obsah listů (vyplň řadami!):

List1: - násobky čísla 3 (do 90)
- geometrická řada od 1 s krokem 3 až do 95 miliard
List2: - sloupec dat (každý 3. den) od 3.12.1999 do 25.2.2000
- sloupec pracovních dnů od 3.12.1999 do 12.1.2000 (víkendy smaž)
- sloupec dat (po roce) od 1.1.1900 (sloupec 29 položek)
List3: tabulka (doplň chybějící sloupce), vyplň řadami:
  Jan Novák
[tvé_příjmení]
       
datum den 8:00 9:00  …  17:00
1.1 pondělí 11 12  …  20
2.1 úterý 21 22  …  30
3.1 středa 31 32  …  40
 …   …   …   …   …   … 
27.1 sobota 271 272  …  280
28.1 neděle 281 282  …  290

Soubor ulož přímo na disk H:, vždy pod názvem [tvé_příjmení] jako typ:
- sešit aplikace Excel
- PDF dokument
- CSV (oddělený středníkem) - jen List3
- webová stránka (jediný soubor)

Metodické poznámky:

K rychlému přístupu do žáky vytvořených souborů lze využít tuto stránku.
Přiblížíme využití jednotlivých typů souborů.


Hledání, nahrazení hodnot, transpozice tabulky

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: edituj.xls, prac-nahrad+transpon.xls

Metodické poznámky:

Ukážeme rozdíl mezi automatickým nahrazením všech hodnot a selektivním postupným nahrazováním hodnot tlačítkem "Nahraď ".
Připomeneme klávesové zkratky Ctrl+F a Ctrl+H.
Ukážeme případy, kdy se hodí transpozice – např. změna řádků tabulky na sloupce.


Vzorce, zásady pro jejich sestavování

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: vypocty-praxe1, faktura1, vypocty-praxe2

Metodické poznámky:

Zdůrazníme základní rys vzorce - znak "=", "+" nebo "–" na začátku.
Ač přímo v buňce je zobrazeno číslo, buňka sama obsahuje vzorec (viditelný v editačním řádku).
Na chybu v zápisu vzorce upozorní chybová hláška, bez "=" či s prvním znakem mezerou je vzorec obyčejným textem.


Jednoduché funkce

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: vzorce-dopln.xls

Metodické poznámky:

Jako opravu chybné funkce zpočátku doporučíme smazat původní a vytvořit novou.
Je vhodné žáky naučit nejdříve ručnímu zápisu, aby i v budoucnu více sledovali obsah editačního řádku.


Oprava funkce

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Změnu označení oblasti (při opravě funkce) provedeme nejsnáze myší za roh oblasti.
Oprava funkce průvodcem bude probrána v dalších hodinách.


Domácí úkol: Vytvoř si představu o výdajích v běžném životě - dle informací rodičů si vyplň samost-vydaje-rodiny.xls

Metodické poznámky:

Pozor - někteří rodiče mají pocit, že tím sdělují tyto informace škole. Úspěchem je pak alespoň to, že si tabulku projdou s dítětem sami doma.


Kopírování vzorců

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Zatím není nutno zavádět pojem relativní odkaz.
Zdůrazníme, že vzorec je po zkopírování automaticky přepočítán - počítá s buňkami vzhledem k němu ve stejných pozicích.
Pozor na kopírování vzorce umístěného např. v B1 (s obsahem např. "=A1") do sloupce A => chyba.


Často používané funkce

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

V Průvodci vložením funkce je zpočátku nejjednodušší zvolit kategorii "Vše", kde žáci najdou všechny funkce na jednom místě.
V okně Vybrat funkci pak volí stiskem počátečního písmene na klávesnici.
Při zápisu funkce průvodcem označujeme oblast myší přímo při zápisu vzorce do políčka argumentu funkce (neklikáme na ikonu pro výběr oblasti).


Užitečné funkce

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Je vhodné žákům předvést stručný výlet kategoriemi funkcí v „průvodci vložením funkce“.


Chyby ve vzorcích

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Ukážeme především základní typy chyb.
K odstranění nabídneme především opětnou tvorbu vlastního vzorce a Hledání závislostí.
Kontrolu vzorců lze provést i klávesou F2.


Absolutní a relativní odkaz

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: absolutni+relativni-odkaz.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme, že absolutní a relativní odkaz se projeví pouze při kopírování vzorců.
Relativní odkaz: po zkopírování vzorec ukazuje na jinou, "vůči němu (relativně) stejně umístěnou buňku" (např. pravou sousední).
Absolutní odkaz: po zkopírování vzorec ukazuje stále na stejnou buňku (odevšad stejně -absolutně).
Šikovnějším žákům ukážeme možnost opakovaným stiskem F4 nechat absolutní pouze část odkazu na řádek či sloupec.


Vložení obrázku

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: samostatná práce samost-obrazek-vloz.xls

Metodické poznámky:

Zmíníme autorská práva při kopírování cizího obrázku i vhodnost komprimace (hlavně fotografií).


Propojování listů - vytvoření propojení (myší, přímým zápisem, kopírováním)

Náplň, pracovní soubory:prac-propoj-listy-mena.xls, prac-propoj-listy-sportovci.xls

Hodnocené opakování: propoj-listy-body-trid.xls

Metodické poznámky:

Připomeneme, že po přejmenování ouška listu se automaticky upraví i vzorce - odkazy do daného listu.


Samostatná práce: Připrav celkový přehled výkonů atletů na 10 závodech

Náplň, pracovní soubory:samost-propoj-listy-zavody.xls

Hodnocené opakování: -

Metodické poznámky:

Při dostatečné znalosti problematiky žákům stačí vytvořit jediný vzorec, kterým z ostatních listů "vytáhnou" požadovaná data. Ostatní vzorce pak snadno dostanou kopírováním tohoto vzorce.
Ostatní požadovaná statistika pak prohlubuje zkušenost s užitím dříve poznaných funkcí (max, min, large, small).


Pojmenování buňky a oblasti, využití názvů oblastí při sestavování vzorců

Náplň, pracovní soubory:prac-pojmenovani-oblasti.xls

Hodnocené opakování: pojmenovani-oblasti.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme výhodu, že na oblast takto jednoduše odkazujeme z libovolného listu.
Preferujeme jednodušší způsob manipulace se jmény oblastí pomocí Pole názvů.


Příprava dokumentu k tisku

Náplň, pracovní soubory: prac-tisk1.xls

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Tiskovou přípravu žáci podceňují. Trváme alespoň na jednotném vzhledu stránek vytištěných z dokumentu. Šikovnější žáci zvládnou i vzhledové úpravy (vzájemné zarovnání prvků, centrování obsahu stránky, sladění barev …).
"Trénování" tisku doporučuji na virtuální tiskárně (např. PDF Creator), kde žák vidí výsledek své práce.


Tisk dokumentu

Náplň, pracovní soubory: prac-tisk2.xls

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Tato nastavení jsou určena spíše zkušenějším žákům. Běžný uživatel užije hlavně rozsah tisku, případně tisk do PDF


Hypertextový odkaz, náhrada vzorce hodnotou, vložení symbolu, přepočet

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Vkládání hypertextových odkazů příliš uživatelé nepoužívají, přitom ale vhodně použité odkazy dokážou citelně zrychlit práci s vícelistovým dokumentem.


SP Elektronická ŽK

Náplň, pracovní soubory:

Metodické poznámky:

Úměrně úrovni žáků přizpůsobíme požadavky na počet propojených buněk, množství souvisejících úprav (další vzorce) a grafickou úpravu.


Propojení sešitů

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: propoj-zs-souhrn.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme nutnost přístupu k souboru, na který propojujeme.
Začneme tvorbou vzorce přímým zápisem (= …) a klikem myši na cílovou buňku v jiném sešitě. Pak ukážeme variantu pomocí kopírování (Vložit jinak->Propojení). Propojení na nesouvislou oblast hodnot ukážeme pomocí pomocí kopírování odkazujících vzorců (po změně absolutního odkazu na relativní).
Vhodné je umístit propojené soubory do stejné složky.
Vzájemné propojení funguje i po přesunu souborů na jiné místo.


SP výplaty zaměstnanců

Vytvoř sešity "zaměstnanec1""zaměstnanec5". Každý sešit obsahuje:
- výpočet 12 výplat pracovníka (na jednotlivé měsíce)
- souhrn těchto výplat

Vytvoř sešit "zaměstnanci", sčítající všechny částky (propojením ze sešitů zaměstnanec1zaměstnanec5).

Postup:

 1. Ulož prázdný sešit pod názvem "zaměstnanec1"

 2. Vytvoř do listu (pojmenovaného "1") vyúčtování mzdy zaměstnance za 1 měsíc (viz obrázek dole).

 3. Zkopíruj tento list jako "2" až "12" - vyúčtování za celý rok (viz obrázek dole).

 4. Zkopíruj 1. list ještě jako list "souhrn". Do souhrnu pak pomocí vzorců sečti údaje ze všech 12 měsíců.

 5. Sešit "zaměstnanec1" ulož, pak ještě ulož jako "zaměstnanec2" až "zaměstnanec5"

 6. Vytvoř nový sešit "výplaty", v něm vytvoř seznam zaměstnanec1 zaměstnanec5.

 7. Ke každému jménu seznamu propojením (vzorcem) zobraz každému zaměstnanci:
  - celkový počet odpracovaných hodin
  - celkový počet odpracovaných dnů
  - celkovou hrubou mzdu
  - celkovou čistou mzdu
  - *ostatní celkové částky (odvody apod.)
  - *hrubé mzdy v jednotlivých měsících

 8. Spočti vzorcem celkový součet těchto údajů za všechny zaměstnance (viz obrázek dole).

 9. ** Do sešitu výplaty zapiš "sociální poj.", "zdravotní poj.", "daň" s údajem v %.
  Na tyto buňky se pak (propojením sešitů) odkazuj ze sešitů "zaměstnanec1" až "zaměstnanec5"

zaměstnanec1 - 1 měsíc zaměstnanec1 - souhrn výplat za rok
   
souhrn všech zaměstnanců

Metodické poznámky:

Při tvorbě propojení mezi sešity (např. na souhrn zaměstnance1) vytvoříme jen 1 vzorec, odstraníme z něj znaky "$" a kopírováním vzorce pak doplníme ostatní položky z odkazovaného listu. Takto vytvoříme 1 řádek v sešitu výplaty pro zaměstnance1.
Do takto vytvořeného řádku se vzorci doplníme zpět znaky "$", abychom jej zkopírovali zaměstnancům 2 až 5.
Řádek zaměstnance pak označíme a pomocí "Nahrazení řetězce" vyměníme ve vzorcích "zamestnanec1" za "zamestnanec2" (podobně i další).


Kreslení

Náplň, pracovní soubory:ukazka-kresleni.xls, prac-kresli.xls

Hodnocené opakování: kresli1.xls
Úkoly: do mapky ČR zakresli kolečkem krajská města a vytvoř popisky (textovým polem)
Vytvoř komiks (z kreseb, fotografií …)

Metodické poznámky:

Zdůrazníme výhodu pozdější úpravy tvaru objektu (rozdíl oproti bitmapové grafice).
Toto téma je žáky oblíbené - s výhodou jej lze proto užít např. před vánocemi.


Řazení seznamu

Náplň, pracovní soubory: prac-serad.xls

Hodnocené opakování: prac-serad.xls, serad.xls

Metodické poznámky:

Zdůrazníme nutnost zachování každého řádku jako celku beze změny i po seřazení seznamu.
Řazení podle více kritérií (např. podle bodů a jména) má smysl pouze u opakujících se hodnot v seznamu (více žáků se stejným počtem bodů).


Vnoření funkce

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Úkol: zkopíruj si do tabulky seznam evropských států (např. z Wikipedie) a státy seřaď podle počtu obyvatel.
Seznam zkopíruj do dalšího listu a vedle sloupce "Rozloha" odřízni funkcí "Část" poslední 4 znaky rozlohy (" km2").
Do funkce "Část" vnoř funkci "Délka" (do pole "Počet_znaků" uveď "Délka([buňka])-4").
Do dalších 2 listů seřaď státy podle abecedy a hlavní města podle abecedy.

Metodické poznámky:

Nejběžnějším použitím vnořené funkce je zaokrouhlení výpočtu s desetinným číslem (např. součet, generování čísla) či podmínka u výpočtu.
Vnoření funkce užíváme k úspoře prostoru zabraného výpočtem - bez vnoření lze jednotlivé kroky výpočtu postupně vkládat do sousedních buněk.


Grafy

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování: grafy1.xls

Metodické poznámky:

Pečlivě vysvětlíme rozdíl mezi oblastí dat a popiskami os.
Zmíníme vhodnost použití jednotlivých typů grafů pro různé sady hodnot.


Formátování, oprava grafu

Náplň, pracovní soubory: prac-graf2-uprav.xls

Hodnocené opakování: prac-graf3-format+uprav.xls

Metodické poznámky:

Intuitivní je způsob opravy odkazu na datovou oblast přímo klikem na graf této oblasti (graf "Řady 1" apod.).
Ukážeme, jak popisky, legendu apod. smazat a pak znovu vytvořit.


Filtr

Náplň, pracovní soubory: prac-filtr.xls

Hodnocené opakování: prac-filtr.xls

Metodické poznámky:


Makra

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Téma vhodné spíše pro šikovnější žáky.
Jako oblast pro použití maker označíme opakované stereotypní úkony v tabulce a snadná uživatelská obsluha složitějších úkonů (např. řazení).


Vyhodnocení závodů

Náplň, pracovní soubory:

Hodnocené opakování:

Metodické poznámky:

Téma je vhodné pro pokročilé uživatele, jako komplexnější závěrečná práce.

Vyhodnocení závodů - postup práce

 1. Založ nový soubor vyhodnoceni-zavodu-[tve_prijmeni].
 2. Ze souboru samost-vyhodnoceni-zavodu-data-beh zkopíruj data (do listu "běh").
 3. Ze souboru samost-vyhodnoceni-zavodu-data-hod zkopíruj data (do listu "hod").
 4. Ze souboru samost-vyhodnoceni-zavodu-data-stafeta zkopíruj data tak, abys ze sloupců udělal řádky - při vložení transponuj (do listu "štafeta") - řádek jmen, pak řádek časů
 5. Tabulky graficky uprav (viz obrázky).
 6. Běh na 100 m: ke každé disciplíně doplň sloupec pořadí a body.
  - pořadí - funkcí RANK (odkaz na oblast časů je absolutní, řazení vzestupně)
  - body - vzorcem: (čas MAX - čas závodníka)*100  (odkaz na čas MAX bude absolutní)
  - čas MAX = 11,40
  -*zvýrazni prvních 5 (podmíněným formátováním)
 7. Běh na 400 m:
  - pořadí - funkcí RANK (odkaz na oblast časů je absolutní, řazení vzestupně)
  - body - vzorcem: (čas MAX - čas závodníka)/0,00001157*10  (odkaz na čas MAX bude absolutní)
  - čas MAX = 01:10,2
  - k tomuto původnímu vzorci doplň ZAOKROUHLENÍ na jednotky - doplň buňku takto: =zaokrouhlit(původní_vzorec;0)
  -*zvýrazni prvních 5 (podmíněným formátováním)
 8. Běh na 3 km:
  - pořadí - funkcí RANK (odkaz na oblast časů je absolutní, řazení vzestupně)
  - body - vzorec: (čas MAX - čas závodníka)/0,00001157*3 (odkaz na čas MAX bude absolutní)
  - k tomuto původnímu vzorci doplň ZAOKROUHLENÍ na jednotky - doplň buňku takto: =zaokrouhlit(původní_vzorec;0)
  - čas MAX = 01:10,2
  -*zvýrazni prvních 5 (podmíněným formátováním)
 9. Pro tabulku v listu "běh" vytvoř automatické filtry
 10. Štafeta:
  - na řádku nech 4 členy jedné štafety, další 4 jména přesuň na další řádek (pod ně)
  - do 4 sloupců vedle pak přesuň jejich časy (z úseku 1 až 4)
  - další sloupec - SOUČET časů (celkový čas štafety)
  - doplň sloupec "pořadí" celkového času štafety mezi celkovými časy ostatních štafet (odkaz na oblast bude absolutní)
  - doplň 4 sloupce s pořadím času jednotlivce mezi všemi časy úseků (odkaz na oblast bude absolutní, řazení vzestupně)
  -* 1. až 5. místo zvýrazni (pomocí podmíněného formátování)
  Grafy:
  - sloupcový skládaný pro celkové časy štafet
  - sloupcový skupinový pro časy v jednotlivých úsecích
 11. Hod:
  - vypracuj dle instrukcí v sešitě s daty

 

Tematické práce

 1. katalog zboží-> faktury
 2. zpracování sady dat: vyhodnocení kvality připojení k internetu

Úkoly 1 - jednoduché tabulky s formátováním 

(vypnutá mřížka, zobrazení 100 %, sloupce shodně formátované)

Ukázka diskografieDiskografie (ukázka)

Vytvoř tabulku s diskografií zpěváka, skupiny (soubor diskografie-[tvé_příjmení]).
Horní část tabulky - souhrnná informace, obsahující na 6 řádcích informace jako:
Jméno zpěváka (skupiny):
Datum narození (vznik skupiny):
Oficiální web:
(případné další weby)
Zdroje, odkud jsem čerpal(a):

Níže pak alespoň 5 sloupců (vydaná alba), každý sloupec alespoň 15 až 20 položek:
Oblast (2-3 sloupce) s jedním albem: foto alba, pod sebe piš rok vydání, název alba, jednotlivé písně. Další album = vedlejší oblast.
Položky ve sloupci jsou zarovnané (texty vlevo, čísla doprava), vzhledově vkusně upravené.
Vypni zobrazení mřížky.

Ukázka soupiskySoupiska (ukázka)

Vytvoř tabulku se soupiskami hráčů fotbalových, hokejových týmů (soubor hráči-[tvé_příjmení]):
Horní část tabulky - souhrnná informace (např: jaký je to sport, liga (odkdy je sport na olympiádě, odkdy se liga hraje, zúčastněných týmů, pořadí v posledním roce …)
Oficiální web:
(případné další weby)
Zdroje, odkud jsem čerpal(a):

Níže pak alespoň 5 sloupců (týmy) - každý sloupec týmu obsahuje např. tyto položky:
Znak týmu (obrázek)
Jméno týmu:
Město (obec, organizace):
Trenér:
Kapitán:
Hráči: (alespoň 15-20 hráčů)

Položky ve sloupci jsou zarovnané (texty vlevo, čísla doprava), vzhledově vkusně upravené.
Vypni zobrazení mřížky.

Porovnání cen zboží (ukázka)

Podle internetového obchodu vytvoř tabulku nabízených typů ebook čteček (mobilů, tabletů, mikrovlnek, HDD…) od NEJLEVNĚJŠÍHO typu (případně splňujícího určité požadavky.
Na každém řádku budou položky: název zboží - typ, cena s DPH (s odkazem na stránku zboží v tom obchodu), + další parametry pro:
- čtečky: velikost displeje, RAM, úložiště, procesor, WiFi, microUSB…
- mikrovlnky: vnitřní objem, průměr talíře, výkon zářiče, výška…
- počítač: procesor, jeho výkon v cpubenchmark.net, RAM (velikost), rozlišení, HDD (velikost), počet USB portů…
- TV: úhlopříčka, rozlišení, frekvence, LAN…
- procesory: frekvence, výkon v cpubenchmark.net, počet jader, L2 cache,…
- mobily: úhlopříčka, procesor, jeho výkon v cpubenchmark.net, oper. systém, interní paměť, rozlišení fotoaparátu, přítomnost GPS…

Úkoly 2 - tabulky s výpočty

Vyhodnocení spotřeby

Ze stavů elektrické energie, plynu, vody zjisti spotřebu:
- za dané období
- za rok
- průměrnou denní spotřebu za dané období
- průměrnou denní spotřebu za rok

datum stav kWh/den
31.1.2016   2256  
29.2.2016 2471 7,4
31.3.2016 2704 7,5
30.4.2016 2917 7,1
31.5.2016 3131 6,9
30.6.2016 3335 6,8
31.7.2016 3527 6,2
31.8.2016 3676 4,8
30.9.2016 3838 5,4
31.10.2016 4033 6,3
30.11.2016 4234 6,7
31.12.2016 4467 7,5

 

 


Náměty 

 

Jednoduché tabulky s formátováním

 1.  

S užitím funkcí tabulkového procesoru

 1. Spočti objem vašeho bytu: do tabulky vlož obrázky (kvádry=místnosti), připiš délky stran (do buněk) + spočti objem
 2. *Spočti objem půdního bytu (šikmé stropy).
 3. Skup.Pr.: více souborů s výsledky tříd (sport, sběr, body, známky) - spočti statistiku, vytvoř grafy
 4. Třídění: počty obyvatel v obcích (zdroj) - třídění podle názvu obce, okresu, PSČ, počtu obyvatel, mužů, žen …
 5. Podmíněné formátování samost-propoj-listy-planov-kalend-reseni.xls, matematické příklady pro prvňáčky (+generování náh. čísel pro výpočty)

Využití dalších možností tab. procesoru:

 1. formát ouška listu, přesun, smazání, skrytí listu, přesun a kopie listu do nového souboru
 2. databáze: Vyber stejná: příjmení, jména (svátek), datum narození,
 3. zamčení sešitu, ukotvení příček, komentář v buňce, skrytí řádku, sloupce
 4. makra - v Možnosti aplikace Excel ->Oblíbené ->povol "Zobrazit na pásu karet Vývojář"
 5. Formuláře
 6. Vlastní řady
 7. Hledání řešení
 8. Podrobněji o funkcích (logické funkce, podmíněný součet, podmíněné výpočty, vnořená podmínka, matematické funkce, statistické funkce, vyhledávací funkce, finanční funkce, vložení funkce s více argumenty, funkce s rozdílnými argumenty - DENTÝDNE).
 9. Styly, uživatelský formát zobrazení čísla (styl-ukázka, styl-převody).
 10. Šablony

Kontingenční tabulky na exceltown.cz, procvičení, prac.soubor