Síly 

Obrázky: sily.odg, skladani-sil.odg, paka+kladka.odg, tlak.odg

Obsah:

Druhy sil
Měření síly
Účinky síly
Síla
Gravitační síla
Gravitační síla ve vesmíru
Tíhová síla v různých místech    
Stav beztíže
Znázornění síly
Skládání sil
 - stejný směr
 - opačné
 - různoběžné     
 - 3 síly
Těžiště
 - změna polohy těžiště
 - rovnovážná poloha tělesa    
LP těžiště republiky
Tření (smykové)
 - na čem závisí tření
 - jak upravit tření
 - odpor prostředí
Newtonovy zákony
 - setrvačnosti
 - síly
 - akce a reakce

 
Páka
 - užití páky
 - výpočty s pákou
Kladka LP kladka
Tlak, výpočet

Druhy sil

Silou působí jedno těleso na druhé:

Pole = oblast, ve které bez dotyku působí dané těleso na ostatní tělesa.

Druhé těleso působí na první také (stejnou silou).
Coriolisova síla: model 0:22, házení 0:18, 0:50, 1:23, 2:20,kyvadlo 0:50, důsledky: při otáčení Země se velký vír otáčí vždy jedním směrem (tornádo…), větší opotřebení jedné kolejnice na S-J trati


Měření síly

Měřidlo síly: siloměr (natahuje se v něm pružina).
- síla - natažení siloměru
Znázornění síly: šipkou

Fkvádr = … N
Ftažení = … N
Fzip = … N

Účinky síly

Ukázka: pružnost láhve

Zajímavost: může takto dopadnout satelit?

Znázornění síly: šipkou (obrázky)


Síla obrázky

Síla popisuje vzájemné působení těles.

Síla je fyzikální veličina.
Značka: F (Force)
Jednotka: 1 N (Newton)
kN, MN

1 N = síla, kterou Země přitahuje 100 g těžké těleso.
1 kg je k Zemi přitahován silou ~10 N.
POZN: Isaac Newton - anglický fyzik, matematik.

Gravitační síla Fg obrázky

Isaac Newton objevil, že:
- gravitační silou Fg se vzájemně přitahují každá dvě tělesa (video-torzní měření)
- kolikrát hmotnost tělesa, tolikrát je Fg
- čím jsou tělesa od sebe dál, tím je Fg

Gravitační síla Země přitahuje tělesa ke středu Země.
Tento směr nazýváme svislý směr.

Příklady: Já - Země (velká síla), já - tužka (nesmírně malá síla).

Těleso přitahuje Zemi stejnou silou, jakou Země přitahuje těleso.
Čím dál od Země, tím mě přitahuje menší gravitační síla.


Úkol: Uveď příklady (existují-li) 2 těles, která se:

silové působení    přitahují       odpuzují   
dotykem    
gravitační       
magnetické    
elektrické    

Úkol: Jakou silou se k Zemi přitahuje těleso hmotnosti: 1 kg;  0,1 kg;  2 kg?
Úkol: Ve srovnání se silou, kterou tě přitahuje Země, napiš těleso, které přitahuje Zemi silou : a) stejně velkou, b) menší, c) větší.

    hmotnost    gravitační síla 
kočka 3 kg Fg =  30 N    
tygr 120 kg Fg = 1200 N  
auto 2,4 t Fg = 24000 N
mobil     100 g Fg = 1 N      


Na Zemi:

čas pádu   konečná rychlost    délka pádu 
1 s 10 m/s 5 m
2 s 20 m/s 20 m
3 s 30 m/s 45 m

g = tíhové zrychlení = přírůstek rychlosti pádu za 1 s.

Na Zemi g = 9,81 m/s2 (každou sekundu naroste rychlost pádu přesně o 9,81 m/s)
Pamatuj: g 10 m/s2

Gravitační síla na Zemi:

Fg = m.g

F g = gravitační síla, kterou Země přitahuje těleso hmotnosti m.

PŘ: Spočti sílu, kterou na tebe působí Země.
m = 45 kg, Fg=?
Fg= m.g
Fg= 45.10
Fg= 450 N
Země mne přitahuje silou 450 N.
I já přitahuji Zemi silou 450 N.

PŘ: Jak velkou silou přitahuje Země tašku s nákupem: 1 l mléka (1 kg), mouka (1 kg), máslo (250 g), sýr (100 g)? Jakou silou působíš na tašku?

PŘ: Jak velkou silou působí na misku vah dohromady závaží 50 g, 20 g, 10 g, 5 g? Jakou silou na ně působí miska?

Tíhové zrychlení ve vakuu je stejné i pro peří: video 1:16, pak 2:50.


těleso  2 litry vody   cukr   žák   motocykl   křeček   auto 
hmotnost [kg] 2  1 50 200 0,03 1300
gravitační síla [N] 20 10 500 2000 0,3 13000

Gravitační síla ve vesmíru

POZN: Hmotnost tělesa se projeví např. při nárazu - stejně na Zemi i ve stavu beztíže.
Váhy měří sílu, kterou na ně tlačí těleso, NE hmotnost.

PŘ: Spočti gravitační sílu, která působí na 50 kg žáka na Měsíci (gMěsíc= 1,6 m/s2)

PŘ: Spočti gravitační sílu, která působí na 50 kg žáka na Marsu (gMars= 4 m/s2)

žák 50 kg:

Měsíc
1,6 m/s2
Mars
4 m/s2
Země
10 m/s2
Jupiter
23 m/s2
hmotnost [kg]
(změřím např. nárazem)
50 50 50 50
váha ukáže [kg]
(~ přitažlivá síla)
8 20 50 106

! Hmotnost má těleso stále stejnou (poznám při nárazu i ve stavu beztíže).

Kosmonauti na Měsíci - snadno vyskočí (~Fg), ale nebezpečí při nárazu (~hmotnost).
Video: měření hmotnosti na ISS (23:39)měsíční vozítko, Baumgartner: skok ze stratosféry + zkrácený průběh, top skoky


těleso 60 kg  Země   Měsíc   raketa   Mars (~zhruba 1/2 přitažlivost) 
váha ukáže [kg] 60 10 0 ~30
hmotnost [kg] 60 60 60 60

 

1. Jakou silou přitahuje Země takto zatížené auto:              2. Uveď příklady těles, která jsou přitahována silou:  
auto
řidič
2 děti
nákup
 
1300 kg
90 kg
100 kg
5,5 kg
1495,5 kg ~ 14955 N
  100 N
800 N
20 N
500 N
10000 N
10 l kanystr
dospělý člověk
PET láhev 2 litry
pytel brambor

1 m3 vody

Tíhová sílaTíhová síla v různých místech

Gravitační síla = síla, kterou se přitahují každá 2 tělesa.
Hmotnost = vlastnost tělesa, je vždy stejná.
Země se otáčením zploštila - na rovníku (dál od středu) přitahuje méně, než na pólech (blíž středu).
Země se točí - odstředivá síla táhne tělesa ven (od osy rotace).

Tíhová síla je gravitační síla zmenšená o vliv rotace a zploštění Země. Působí u Zeměkoule na podložku nebo závěs tělesa.

Rotace Země vliv gravitační síly zmenšuje (nejvíce na rovníku, VŮBEC na pólu).
Zploštění Země - na pólu jsme blíž jádru->větší gravitační síla.

Vzdalováním od Země tíhová síla prudce klesá obr.

Tíhová síla = "pocit přitahování".


    gravitační síla    tíhová síla 
Závisí na rotaci Země? (a/n)  N A
Má původ v gravitačním přitahování? (a/n)  A A
Změní se při rychlejším otáčení Země? (+jak?) N A zmenší

Spočítej sílu, kterou Země působí: a) na tebe, b) na osobní auto (odhadni hmotnost).

Stav beztíže

Když:
- volně padám (skok do vody, parašutista…)
- letím nahoru (skokem z trampolíny, krajní bod houpačky…)
- kroužím kolem Země (vhodnou rychlostí v raketě)
tak se nacházím ve stavu beztíže.

Stavy beztíže na Zemi: trampolína, houpačka, parabolický let video průběh (3:11, 5:50)

Raketa (~vystřelený náboj), aby nespadla k Zemi, musí letět 8 km/s (1.kosmická rychlost).

Video: Stav beztíže: Tajem.vesmír (7:10 míček-hor. dráha,23:55 beztíže v letadle ) pořad-nova

Na vhodné oběžné dráze je odstředivá síla = gravitační síla.

(od gravitační odečtu stejně velkou odstředivou sílu - tíhová síla je pak = 0)

Stav beztíže znamená: tíhová síla = 0.

Rýsovací potřeby!


Doplň: Gravitační silou se tělesa přitahovat mohou/nemohou.., odpuzovat mohou/nemohou…. Gravitační silou působí … (kdo) na …. (koho) Tíhová síla je odvozena z … síly odečtením vlivu …. (děj) Země.
      Zvětším-li vzdálenost těles, gravitační síla bude …

tvoje tělo  Země  raketa kolem Země
osobní váha ukáže [kg] 60 0
hmotnost [kg] 60 60
          
1 kg závaží  Země  raketa kolem Země
osobní váha ukáže [kg] 1 0
hmotnost [kg] 1 1

Ty teď pociťuješ působení gravitační nebo tíhové síly?
Kdyby se Země přestala otáčet - jaký vztah by byl mezi tíhovou a gravitační silou?

Znázornění sílyZnázornění síly obr

Náčrtkem znázorníme 3 údaje:
- působiště síly (= bod, ve kterém působí)
- směr působení (= směr šipky)
- velikost síly (~ délka šipky)

Síly působící na stojící tělesoNa stojící předmět působí 2 síly:
- Fpodložka (stůl drží těleso)
- Fg (přitažlivost Země)
Znázorni síly:

a) F3 = 300 N;  působí v bodě M;  směr: doprava
b) F4 = 37 N; působí v bodě K;  směr: vpravo vzhůru řeš


Zjisti velikost sil:

Zjisti velikost sil v [N]

Zakresli síly, které na tebe právě působí.

Působí na satelit Fg?

Skládání sil

Síly působící stejným směrem:

PŘ: 2 kamarádi vezou vozík - působí silami F1 = 200 N a F2 = 300 N.
Urči výslednici.

   1 cm 100 N

Řešení:

Výpočet: F = F1 + F2 = 200 + 300 = 500 N

F je výslednice sil F1 a F2.
Výslednice F nahradí síly F1 a F2.
Působiště té výslednice = působiště prvotních sil.

Síly působící opačným směrem:

PŘ: Bratři se přetahují - působí silami F1 = 300 N a F2 = 200 N.
Urči výslednici.
  1 cm 100 N

Řešení:

 

Výpočet: F =(větší) (menší) = F1 F2 = 300 - 200 = 100 N

Směr výslednice = směr větší síly.

Více sil současně působících na těleso lze nahradit jedinou silou - výslednicí sil.
Výslednice má stejný účinek, jako nahrazené síly.
Skládání sil = určení výslednice.

Výslednice = 0 pro síly: židle-já, přetahování stejně silných týmů, auto-tažený valník (stálá rychlost)…

Úkol: Slož síly F3 = 20 N (<––), F4 = 60 N (––>) graficky.
Úkol: Jak dopadne přetahování týmu 4 chlapců (každý působí silou 30 N) proti týmu 6 dívek (každá působí silou 20 N)?
* Slož síly působící na sedátko židle - načrtni síly působící na horní část stojanu1, stojanu2, židle.


Skládání sil - výslednice = 0Působí na kosmonauty gravitační síla? Co způsobuje, že jsou ve stavu beztíže?

Je-li nulová výslednice sil, působících na těleso, těleso se buď:

- nebude pohybovat (já na židli, přetahování stejnou silou…)
- bude pohybovat stejnou rychlostí (traktor táhne vůz, jeřáb zvedá náklad…)

Úkol: Lokomotiva (silou 7 kN) táhne 5 vagónů (každý "brzdí" síly odporu 1000 N). a) Urči výslednici výpočtem, náčrtkem.
b) Zpomaluje, zrychluje, nebo má stálou rychlost? řeš

Úkol: Znázorni (+ slož) síly působící na náklaďák hmotnosti 15 t. řeš

Úkol: Raketu (hmotnosti 200 kg) žene vzhůru motor silou F = 5000 N. Znázorni, urči výslednici. řeš


Úkol: Řepa drží v zemi silou 1100 N. Táhnou ji silami [N]: děda 500, babička 300, vnučka 200, pes 50, kočka 30. Jak velkou silou musí působit myš (aby řepu udrželi, aby řepu vytáhli)?

Různoběžné síly:

PŘ: Psi táhnou sáně:

1 cm 100 N
F = 600 N (naměřili jsme 6 cm)

Síly doplníme na rovnoběžník.
Výslednice = úhlopříčka, vychází z působiště sil.


Úkol: Člověk drží kořist, kterou opačným směrem tahá 7 psů (každý silou 200 N. Jakou silou drží člověk? (náčrtek, výpočet)

1. Slož síly:
- působiště v bodě B
- F1=50 N, F2= 40 N
- úhel 90°
2. Slož síly:
- působiště v bodě C
- F1=30 N, F2= 40 N
- úhel 60°
3. Slož síly:
- působiště v bodě D
- F1=500 N, F2= 300 N
- úhel 120°
4. Slož síly:
- působiště v bodě E
- F1=3 N, F2= 5 N
- úhel 60°

Rovnováha sil: opačné, stejně velké síly, působí na jedno těleso (na mě: Země, podlaha…).
Výslednice = 0 (síly se vzájemně "vyruší").

Úkol: Polárníka brzdí odpor sněhu silou 200 N, vítr tlačí zboku silou 100 N. Jak velkou silou se rozjede? (zakresli, urči výslednici) řeš


Úkol: Narýsuj síly, když rovnoměrným pohybem: vítr silou 5000 N žene plachetnici, stoupavý proud silou 600 N vynáší vzhůru balón.
Úkol: Na balónek působí vztlaková síla 0,6 N a tíhová síla 0,2 N. Narýsuj, urči výslednici.
Úkol: Slož síly F1 = 3000 N (dolů) a F2 = 5000 N (60° od ní).

Skládání 3 sil obrázky

Úkol: Slož 3 síly F1 = 400 N , F2 = 300 N , F3 = 200 N (vlevo nahoru 45°).

Složení tří sil, postup, jak složit tři síly

Pomocný obrázek - rýsování perem.

Úkol: Slož 3 síly F1 = 5 N , F2 = 4 N , F3 = 2 N .řeš


Úkol: Slož 3 síly - 400 N, úhly mezi nimi 120° (síly míří do 3 stran).

Zakresli všechny síly působící na a)startující raketu, b) jedoucí loď (stejnou rychlostí), c) brzdící auto.

Těžiště obrázky

Těžiště tělesa = působiště tíhové síly (bod).
Těžiště zastupuje celé těleso v experimentech.
Těžiště může ležet i mimo těleso.
Těžnice = svislá čára (jde bodem závěsu i těžištěm).
Určení těžiště:
- průsečík těžnic: 2× zavěs těleso - svislé čáry od bodu závěsu se protnou v těžišti
- pro tyč, koště…: položím na ruce, které pomalu přiblížím k sobě

DÚ: Najdi těžiště své ho těla (např. polož se přes polštář na židli).


Úkol: Zakresli všechny síly působící na a) vozík tažený za autem, b) padající kámen, c) lyžaře provozujícího po rovině kiting (s padákem).
Úkol: Najdi těžiště své židle.

Změna polohy těžiště

Těžiště je blíž těžší části tělesa (kladivo, náklaďák).

Zavěšené těleso se snaží mít těžiště pod bodem závěsu!
Postavené těleso musí být podepřeno pod těžištěm.

Animace: rozhoupáníPřesáhne-li těžiště okraj podstavy (náklonem), těleso se převrhne.
Těžiště nákladu umístíme co nejníže.
Těžiště lodi je vždy pod vodou.
 

 


Rovnovážná poloha tělesa

Stálá: Volná: Vratká:

- drží v této poloze
- vrací se do ní

- drží i při libovolném otočení - těleso vychýlením převrhnu

kabát, houpačka …

vrtule, tyčová houpačka …

stojící člověk, ručička hodin na 12, …

Ukázky: šikmá plechovka

Úkol: zajisti, aby tužka stála na špičce - v rovnovážné poloze stálé. (použij i jiné těleso, drát …)
Načrtni, jak zajistit stabilní polohu vejce na špičce (vyfouknuté, kulatější špička).
Načrtni všechny síly působící na lokomotivu, letící letadlo.


Jak nejstabilněji uložit na vozík k převozu stůl, vysokou ledničku?
Načrtni vázu (napůl plnou) na nakloněné desce těsně před převrhnutím. Vyznač těžiště.
Na kterou stranu spadne namazaný chleba? Proč? řeš
Jak se chová těleso ve 3 variantách polohy těžiště?
Zdůvodni situace na obrázku —> řeš

Laboratorní práce - urči těžiště republiky

Najdi těžiště České Republiky pomocí vystřižené mapky (mapka: bílá, řeky, sídla, pr.list, mapa okresů) (wiki, mapy.cz, těž.,)

 


Vysvětli, proč je těleso v rovnováze.

Načrtni člověka s těžkým batohem + společné těžiště.
3 varianty polohy těžiště vůči závěsu - chování+2 příklady.
Načrtni krajní polohu, kdy se ještě nakloněním nepřevrhne: váza, traktor, PET láhev.
Načrtni těžiště autobusu, kamionu, plující kachny, pontonu (plováku).

Tření (smykové)

Tření - nerovnost povrchu, přitažlivost částicje síla působící proti směru pohybu. (stejně velkou silou táhnu těleso)
Je způsobeno:
- nerovnostmi povrchu tělesa (drsné povrchy)
- přitažlivostí molekul obou těles (hladké povrchy-fólie, ochr. sklo mobilu, pozlacení)

Tření nám POMÁHÁ:
- běžný život: můžeme chodit, jezdit, brzdit, rukou udržet předmět, třením rozdělat oheň, zavázat tkaničky, nejezdí nábytek, vlákna drží pohromadě látku i papír, škrtání zápalek, smyčec "drhne" o strunu…
- práce: lze gumovat, psát, řezat, brousit, hřebíky drží ve dřevě, utažená matice na šroubu, zahřátí meteoritu…

Třecí síla nám VADÍ:
- běžný život: brzdí pohyb (nutné pohánět vozidla), obtížný posun nábytku, působí odřeniny,
-
práce:  opotřebuje nářadí, pneumatiky,…

Třením se povrch ZAHŘÍVÁ: zápalky, opracovaný předmět, pila, spálení o šplhadlo, zahřátí brzd …

Zmenšené tření nám VADÍ: náledí, mokrá chodba, olej na silnici …


Kde nám tření vadí - co by se bez tření podstatně zjednodušilo?
Co by se bez tření zkomplikovalo? (Vysvětli: šroub, hřebík, chůze, látka, papír, jízda autem, nábytek, psaní…)
Co je příčinou tření? (2 principy)
Zmenšené tření - kde vadí?

Hypotézu (=domněnku) ověřujeme experimentem.

 

Hypotéza: velikost třecí síly závisí na: Experiment - měřím třecí síly při posunu tělesa: prokázal experiment, že třecí síla závisí na té vlastnosti?
1. Nerovnosti povrchu hladký stůl: Ft= 0,4 N
smirk. papír: Ft= 0,9 N
vlhká plocha: Ft= 0,3 N
ANO
2. Přítlačné síle samotný kvádr: Ft= 0,4 N
kvádr se zátěží: Ft= 1,2 N
ANO
3. Rychlosti posuvu pomalu: Ft= 0,4 N
rychle: Ft= 0,4 N
ne
4. Velikosti styčné plochy velká strana: Ft= 0,4 N
nejmenší strana: Ft= 0,4 N
ne

Třecí síla závisí na:

- hrubosti povrchu třecích ploch (drsný - větší tření, hladký - menší tření)
- tlakové síle (tiskne těleso k podložce) (velká F - větší tření) - díky hmotnosti méně klouže autobus, vlak, formule přitlačená křídly (spoilerem)
- velikosti styčné plochy
- rychlosti pohybu

Měkký povrch pneumatiky se "vmáčkne" mezi nerovnosti silnice.

Kvůli tření nelze sestrojit perpetuum mobile
Video spoiler formule:
přítlačné křídlo - tech.divy (od 15:57-19:30)


Na čem třecí síla závisí - nezávisí?
Vysvětli význam slova hypotéza, experiment.
Kde může tření způsobit vysokou teplotu tělesa?
Popiš, co vše by tě teď postihlo, kdyby náhle přestalo fungovat tření.

Jak upravit tření

menší tření:
- "uhladíme" nerovnosti povrchu: mazivo (olej, vazelína) - mažeme panty dveří, mokrá podlaha klouže, rolba uhladí led…
- nahradíme valivým třením (má menší odpor): použití posun kvádru po válcových tyčích, kolech, ložiska (kuličkové, válečkové) k uchycení otáčivých částí (kola, volant, hřídel motoru …), bicykl (šlapky, kola, otáčení řídítek…), hřídel spotřebiče (mixér, vysavač, vrtačka…), kola kolečkových bruslí, skateboard, yoyo, spinner …
větší tření:
- zdrsnění kluzké plochy: pneumatika (guma)-asfalt, sněhové řetězy, posyp náledí, vzorek na pneumatice, podrážce, drážky na hřebíku
- zvětšení přítlačné síly: tahač veze betonovou zátěž, přítlačná křídla formule, těžká skříň se neposune…

POZN: Aquaplaning rychle jedoucí pneumatika klouže po louži (nestihne se protlačit vodou až na dno - proto se vzorek rozbíhá ke stranám pneumatiky). Díky tomuto jevu jedeme po vodní klouzačce (tobogánu). dotyk pneumatiky
Curling - leštění
Teflon: - Tech.divy světa09-most v obl.(15:02, 18:09)

Zmenšení tření mazivem a valivým třenímSmykové a valivé tření


Jaký materiál (dřevo, guma, cihla, železo) bude na betonu nejvíce a) klouzat, b) držet?
Proč se v zimě sypou silnice štěrkem?
Jak zvětšíš tření terénního vozidla?
Proč jsou kola formule z velmi měkké gumy?
Co bude více klouzat na kolejích, kamenné cestě: ocelová kola, pneumatiky?
Na 2 řádky napiš faktory ovlivňující velikost tření. Rozděl na patřičné řádky případy: posyp, závaží tahače, mazivo, vzorek pneu, křidélka formule.
(ke každému případu šipkou naznač, zda faktor zvětší či zmenší)

Odpor prostředí obrázky- sily.odg <-nainstaluj si Libre Office

je tření o částice prostředí (vzduchu, vody…) - brzdí pohyb (motorový člun "zabrzdí" o vodu…) .
Snaha o menší odpor: aerodynamika dopravních prostředků (kapkový tvar auta), spoiler kamionu, hladký povrch: sportovci (trikot, holení chlupů),  …
Snaha o větší odpor: padák, plachta lodi, přistávací klapky letadla, motorkář se napřímí - brzdí o vzduch …

POZN: u vozidel udáváme koeficient odporu cx - čím menší, tím menší odpor vzduchu.

POZN: "Vzduchový pytel" za jedoucím kamionem či závodníkem ("rozráží" vzduch).

video: větrný tunel: kamion(0:50), auta

Odpor prostředí - tvar, profil            Spoiler, vzduchový pytel

Ukázka: pád 2 kornoutů za sebou - "doženou" se.


Newtonovy zákony

Poznatky o běžném chování těles shrnul Isaac Newton do 3 zákonů:

Zákon setrvačnosti:

Těleso setrvává v klidu nebo pohybu (přímočarém rovnoměrném, otáčivém), dokud jej síla (jiné těleso) nepřinutí tento stav změnit.
Těleso chce zůstat ve stavu:
- rovnoměrném pohybu: kladivo (zatluče hřebík, nasazení), sekyra, klepáč koberce, molekuly (čištění ultrazvukem), raketa (letí vesmírem bez pohonu), střela, puk, bourací kyvadlo, auto (brzdná dráha), člověk letí při nárazu auta (úraz) …
- přímém pohybu: odstředivé ždímání, přetížení v letadle (2G, 5G)…
- otáčivém pohybu: setrvačník (motoru, autíčka), kolotoč, Země
- klidu: váza ("vytržení" ubrusu), já (rozjezd auta), druhé kladivo (zatloukání hřebíku do plotu)
Zmírnění účinků setrvačnosti: airbag, nafukovací dopadový vak pro kaskadéry…

Setrvačnost (malá) nevadí: hmyz, vata …
Pozor - velká setrvačnost: vlak, tanker …


 

děj vnější síla
zapůsobila na:  
dík setrvačnosti se
nemění pohyb tělesa:
 co se stane
Nepřipoutaný řidič, auto narazí do stromu: auto nepřipoutaného řidiče řidič letí dál
Autobus zatočí, stojící člověk se nedrží: autobus cestujícího cestující upadne (do strany)
Dupnu o zem zablácenou botou: botu bláto bláto letí dál (opadá)
Stojící auto, řidič nemá opěrku hlavy.
Zezadu narazí jiné auto.
naše auto + tělo řidiče hlavu hlava "cukne" dozadu -> zranění

Ukázky: motorka, brzdná dráha, mff, voda v kbelíku "vzhůru nohama" (při otáčení), nožem odstřel dolní ve sloupku mincí, Foucaltovo kyvadlo.

Proč se lze vody zbavit otřepáním (ruce, zvíře kožich)?
Proč se špatně zatlouká hřebík do svislého prkna, seká dřevo na trávníku?


Proč při rozjíždění trolejbusu padá cestující dozadu? (kdo setrvává, kdo mění svůj pohyb?)
Míčkem na podlaze vagónu se rozběhl dozadu. Co se děje s vlakem? (kdo setrvává, kdo mění svůj pohyb?)
Při jakém ději může motocyklista ztratit spolujezdce? (2 možnosti, ke každé kdo setrvává, kdo měn svůj pohyb?)
Proč se struna sekačky musí točit velmi rychle, aby sekala?
Proč při přejezdu vrcholu kopce auto "vyskočí" jen při rychlé jízdě?

Zákon síly:

Působící silou měníme pohyb tělesa.
Těleso pohybující se směrem ––> síla:
––> urychlí, uvede do pohybu
<–– zpomalí, zastaví
zboku vychýlí z dráhy (zakřiví ji)
Změnu pohybu působí: raketový motor (i brzdí, zatáčí), brzdy vozidla, retardér, …
Změnu směru působí: kormidlo (loď, letadlo), závěs kolotočové sedačky, hokejka (přihrávka), podlaha (odraz míče)…


Síla mě zatlačila dozadu do sedadla. Co se děje s autem?
Pilota zatlačila obrovská síla dolů do sedačky. Co se děje s letadlem?

Zákon akce a reakce (vzájemného působení):

Působí-li silou jedno těleso na druhé, stejně velkou (ale opačnou) silou působí i druhé na první.
Já působím na židli - židle působí stejně velkou silou na mě.
Příklady: traktor - valník, hák - břemeno, pneumatika - silnice…
Snaha omezit reakci: těžký kanón - zpětný ráz (lehčí náboj)…
Vzájemný pohyb: puška-náboj, vystupování z nepřivázané loďky, reaktivní pohon (letadlo, sépie, raketa, balónek), rotace vrtulníku vůči vrtuli…

Ukázky: rotace plechovky s vodou-šikmo mířící otvory, sirková raketa+návod, letící balónek, další rakety

Odstrčím loďku, jedoucí vedle mě. Co se stane (s mojí, vedlejší lodí)?
Nepřivázaná loďka - skočím z ní na břeh. Co se stane?
2 akrobaté visí na 2 lanech vedle sebe. Jeden strčí do druhého akrobata. Co se s akrobaty bude dít?
Motor působí na raketu silou 2000 N. Co lze říci o silovém působení rakety?

Zjednodušené shrnutí:

Tělesu se líbí v jeho pohybovém stavu (klid, otáčení, přímočarý rovnoměrný pohyb) = zákon setrvačnosti.
Stav tělesa změní působící síla (uvede do pohybu, zastaví, zpomalí, vychýlí…) = zákon síly.
Když síla působí na těleso (=akce), ono působí stejnou silou proti (=reakce). = zákon akce a reakce.

Z děje vyber 3 takové fáze, aby každou popisoval jiný zákon:
Hokejista - puk (vystřelí, přijme…).
Motocyklista - spolujezdec (drží se, zůstane na místě…).
Puška vystřelí náboj (vypuzení náboje, zpětný ráz…).
Pohyb sépie.

Platí-neplatí? a) Země mne přitahuje silou 600 N. Já přitahuji Zemi také silou 600 N.
        b) Při nárazu auta se skála nepohnula, protože na auto nepůsobila silou.
        c) Přetížení v zatáčce (v letadle, autě) působí setrvační síla.

Co se děje s autem, kde volně položený míček náhle letí dopředu?
Na loďce se přitahuji lanem ke druhé loďce. Co lze říci o pohybu loděk?

Páka obrázky

je těleso (např. tyč) otočné kolem osy.

Druhy pák:

Každá síla chce otočit páku opačným směrem.

Velikost otáčivého účinku udává moment síly.

Páka je v rovnováze, mají-li síly F1, F2 stejné silové účinky (navzájem opačné, každá na svém rameni).

Větší účinek jedné síly by jinak přiměl páku k otáčení.

Pro rovnováhu na páce platí:

F1 . a1 = F2 . a2

(síla F1 působí na rameni a1)

Páka - výklad: video.


Užití páky

2 ramena (dvojzvratná): páčidlo, kleště, pákové nůžky, nůžky, řadící páka, rumpál, stanový kolík, …

1 rameno (jednozvratná, osa na konci): stavební kolečko, otvírák, louskáček, montážní klíč, páka heveru, pedál auta, klika dveří, mlýnku

Využití páky - kolečko, louskáček, kleště, klika, montážní klíč, otvírákVyužití páky - žentour, rumpál, zvednutí formule, vypáčení víčka plechovky

Pomocí páky malou silou (na delším rameni) vyvolám velkou sílu (na kratším rameni).


Výpočty s pákou (aplet)

Pomůcka pro řešení rovnic

PŘ-kámen: Na 2 m dlouhém rameni páčidla působím silou 300 N. Jak velkou silou zvedá kámen druhá strana (0,1 m dlouhá)?
Obě ramena MUSÍ být ve stejných jednotkách (např. a1 = 200 cm, a2 = 10 cm).

F1 = 300 N; a1 = 2 m; F2 = ? N; a2 = 0,1 m
F1 . a1 = F2 . a2
300 . 2  = F2 . 0,1
600/ 0,1 = F2
6000 N = F2
Kámen působí na páku silou 6000 N.

Díky páce mohu působit menší silou (ale po delší dráze).
Práci si neušetříme, konáme ji ale výhodnější formou.

PŘ-houpačka: Pavel (45 kg) sedí na houpačce 2 m od osy. Jak daleko musí sedět Eva (40 kg), aby byli vyváženi?

výpočet síly Fg = m.g    proto FPavel = 45.10 = 450 N,    FEva = 40.10 = 400 N

Fp = 45.10 = 450 N; ap = 2 m; Fe = 40.10 = 400 N; ae = ?  m
Fp.ap = Fe.ae
450.2 = 400.ae
900:400 = ae
2,25 m = ae
Eva musí sedět 2,25 m od osy. 


PŘ-kolečko:Stavební kolečko má držadla 1,8 m od osy kola. Jak velkou silou povezu 36 kg písku? (jeho těžiště je 0,5 m od osy kola)
a1 = 1,8 m; a2 = 0,5 m; F2 = 36.10 = 360 N; F1 = ?  N
F1 . a1 = F2 . a2
F1.1,8 = 360.0,5
F1 = 180:1,8
F1 = 100 N
Drždla kolečka zvedám silou 100 N.

PŘ-otvírák:Jak velkou silou sundá otvírák víčko láhve, otevírám-li já silou 10 N ve vzdálenosti 12 cm od osy? (víčko je 1,2 cm od osy)

PŘ-kleště: Jak velkou silou přeštípnou kleště (štípačky) drát, když na držadle 20 cm působím silou 100 N? (čelist kleští - 4 cm)

PŘ-plechovka: Jak velkou silou páčím šroubovákem víčko plechovky (držím 15 cm od osy), když na víčko působí šroubovák silou 180 N (0,5 cm od osy)?
a1 = 0,5 cm; a2 = 15 cm; F1 =  180 N; F2 = ? N
F1 . a1 = F2 . a2
180.0,5 = F2.15
90:15 = F2
6 N  = F2
Šroubovákem páčím silou 6 N.

*PŘ závora: Závora hmotnosti 20 kg měří 6 m, závaží (za osou) ve vzdálenosti 0,6 m váží 55 kg. Jakou silou musím pomoci zvednout závoru? Na jaké straně?

POZN: Točivý (kroutící) moment motoru = síla, kterou by motor působil na konci 1 m dlouhé kliky (točivý moment a otáčky, porovnání momentů).

Ukázky: pákový prak


Vybádej, jak velkou silou držím konec provazu na druhém konci kladky?

Vybádej, jak velkou silou držím konec provazu na druhém konci kladky?

 

Kladka obrázky

Je volně otočné kolo s provazem.
Na oba konce provazu působí stejně velké síly.

 Kladka pevná a volná                   Kladkostroj

          
Kladkostroj = soustava 2 a více kladek.
Výhody kladky:
- mohu působit stejnou silou, ale vhodnějším směrem (dolů): stavební kladka…
- mohu působit menší silou, ale po delší dráze: těleso táhne za "více lan" - jeřáb, výtah, napnutí drátů na železnici…

Lano je napínáno po celé délce stejnou silou.
Práce vykonaná pomocí kladky je stejná, jako práce bez kladky.

 

     

Využití kladky: výtah, jeřáb, lanovka, vlek, odtahovka, napnutí drátů (lanovky, troleje), závěs nohy (v nemocnici)…

Další kladky: posilovací stroj, držák kol, plachetnice


Laboratorní práce - kladka


Tlak tlak.odg

Ve sněhu: proč se lyžař nezaboří tak, jako chodec?
Porovnej tlaky: (největší, nejmenší, stejné)
 

Tlak - různé tlaky na podstavu Tlak - kvádr - 3 strany
Tlak - stejně velká tělesa Tlak - stejně těžká tělesa

Tlaková síla = síla, která vyvolá tlak (působí kolmo na plochu).
Velikost tlaku závisí na:
- tlakové síle většísíla - většítlak
Tlak 1 Pascal- velikosti plochy většíplocha - menšítlak

 

Tlak je fyzikální veličina.
Značka: p (press)
Jednotka:
Vedlejší jednotky:
1 Pa (Pascal)
kPa, MPa

Blaise Pascal - francouzský fyzik, matematik, konstruktér mechanické kalkulačky s ozubenými koly.
tlak 1 Pa = 1 N/m2 (síla 1 N působí na 1 m2) - velmi malý tlak
1 kPa = 1000 Pa

 působí tato síla  na tuto plochu  a vyvolá tento tlak
2 N 1 m2 2 Pa
10 N 1 m2 10 Pa
10 N 2 m2 5 Pa
100 N 5 m2 20 Pa
600 N 20 m2 30 Pa

Hřebík, ořez. tužka (vodorovně) mezi prsty - proč při stisku bolí jen ostrá strana?
Proč více bolí šlápnutí tenkým podpatkem, než celou nohou?

působí tato síla: na tuto plochu:  a vyvolá tento tlak:
90 N 2 m2 45 Pa
8000 N 40 m2 200 Pa
1000 N 4 m2 250 Pa
120 kN 20 m2 6 kPa

Představa tlaku: 10 000 Pa = 10 000 N/ 1 m2 = 100 N/ 1 dm2 = 1 N/ 1 cm2
Také 1 kg/ 1 cm2 ~ 10 N/ 1 cm2 = 1000 N/ 1 dm2 = 100 000 N/ 1 m2.

Atmosféra Země působí na naše tělo silou ~1 kg/1 cm2. Jak velký je to tlak?0 N/1cm2 = 100 000 N/1m2 = 100 000 Pa)

Výpočet tlaku:

p = F
–––
S

p = tlak (~účinek), který vyvolá síla F když působí na plochu S.

F je tlaková síla.

PŘ: Jakým tlakem působí na silnici pneumatiky vozu těžkého 1,2 t?
(jedna pneumatika se dotýká plochou 2 dm2)
S = 8 dm2 = 0,08 m2; m = 1,2 t = 1200 kg; p = ? Pa

p = F/S
p = 12000/0,08
p = 150 000 Pa = 150 kPa
Fg = m.g
Fg = 1200.10
Fg = 12 000 N
základní jednotky: S = 8 dm2 = 0,08 m2

Pneumatiky vozu působí na vozovku tlakem 150 kPa

Kvádr 20×10×5 cmPŘ: jakým tlakem působí na zem 3 kg těžká dlaždice? (viz obr - podstava 20×10 cm)
S = 10×20 = 200 cm2; m = 3 kg; p = ? Pa

p = F/S
p = 30/0,02
p = 1500 Pa = 1,5 kPa
Fg = m.g
Fg = 3.10
Fg = 30 N
S = 200 cm2 = 0,02 m2

Dlaždice působí tlakem 1,5 kPa.

PŘ: Jakým tlakem působí slon (těžký 5 t, plocha 1 chodidla 12 dm2 obr,)
S
= 4×12 dm
2 =48 dm2; m = 5 t = 5000 kg; p = ? Pa

p = F/S
p = 50 000/0,48
p 104 000 Pa = 104 kPa
Fg = m.g
Fg = 5000.10
Fg = 50 000 N
S = 48 dm2 = 0,48 m2

Slon působí nohou tlak 104 kPa.

PŘ: Jakým tlakem působí jehlový podpatek 60 kg slečny? Plocha podpatku 1,5 cm2, nese asi polovinu hmotnosti. (druhou polovinu nese špička nohy)
S
= 2×1,5 cm2 =3 cm
2; m = 60 kg; p = ? Pa

p = F/S
p = 300/0,0003
p = 3 000 000 Pa = 3 MPa
Fg = m.g
Fg = 30.10
(polovina hmotnosti spočívá na špičkách, polovina na podpatcích)
Fg = 600 N
S = 3 cm2 = 0,0003 m2

Slečna působí jehlovým podpatkem tlak 3 MPa.


Jakým tlakem působí na zem podstavec sloupu (3 kvádry 0,6×0,6 m) těžkého 2,16 t?

Jakým tlakem mohu nahustit pneumatiku, má-li pumpička plochu pístu 5cm2 a já působím silou 200 N?

Snížení tlaku:
- větší plochou: pásy (buldozer, rolba), široké pneumatiky (traktor), lyže, sněžnice, plovací blány ptáků, lehni na praskajícím ledě, náprstek na šití, více kol tahačů…
- menší silou: lehké terénní vozidlo
Zvětšení tlaku:
- menší plochou: ostří nože, jehly, injekční jehly, drápy, zuby (žralok), tretry, vzorek terénních pneumatik…
- větší silou: lis na moštování, lis na plech…

Ukázky: Rande s fyzikou

Aby kola vozidla (traktoru…) na měkkém poli nezapadla, musí … (2 požadavky).

Jaké vlastnosti musí mít vozidlo, které má projet měkkým terénem? Jak musí vypadat kola?

Led na rybníce vydrží např. tlak 5 kPa. Jak těžkého člověka unese, má-li 1 bota plochu 0,015 m2? (chůze->váha na 1 noze)


Ukázky: odstředivá síla - sklenka při přemetu, rozstřikovadlo.
Táhlo pohonu lokomotivy, hod na kolotoči - pohled