Tabulkový procesor

Editace
Sloupce, řádky
Ukazatel myši
Označení oblasti
Přesun oblasti
List
Vzhled tabulky
Formát buňky
Přizpůsobení vzhledu
Formát čísla
Kopírování
Plnění oblasti
Řady
Kalkulačka Windows
Výpočty
Vzorce
Pojmenování oblasti 
Funkce
Kopírování vzorců
Hledání, nahrazení, transpozice,
Nastavení stránky
Náhled
Vnořená funkce
Funkce KDYŽ
Obrázek
Propojení listů
Propojení sešitů

 
Úkoly:
  propojení listů
  propojení sešitů - Faktura
  elektronická ŽK


Makro povolení záznam spuštění
Prac.soubory-starý kurz

je program především pro vytváření tabulek a výpočty pomocí tabulek (např. placený Microsoft Excel, zdarma Open Office Calc…).
Důležité prvky - viz obr.

Tabulkový procesor - důležité prvky

Buňka - do ní píšu data.
Sešit
= celý dokument (např. Excelu).
List = jedna tabulka sešitu (má ouško).
Oblast = jedna nebo několik označených buněk.

Pohyb po tabulce:
- šipkami, myší
- Home - skok do sloupce "A"
- Ctrl+Home - skok do buňky A1
- Ctrl+End - skok na konec zaplněné oblasti (pravý dolní roh)
- Ctrl+šipka - skok na další konec (začátek) dat (pak až na konec tabulky)
- zapsáním adresy buňky do Pole názvů

 

Ouška listů v sešitě

Editace

Zápis do buňky se děje v režimu rychlých úprav. (automaticky).
Režim rychlých úprav
(v buňce): lze jen psát či mazat (Backspace). Šipka, myš - posune rámeček (kurzor) na jinou buňku.
Ideální pro rychlý zápis řady údajů.
Režim editace (klávesou F2 v buňce nebo ťukni do Editačního řádku): normální editace jako v textovém editoru.
Vhodné pro více úprav v buňce.
Ukončení editace:

Přesahy mezi buňkamiÚdaj v buňce (dlouhý) může přesahovat přes okolní prázdné buňky. Údaj nemusí být vidět celý (když okolní buňky zobrazí svůj obsah).
Celý obsah aktivní buňky vidím v Editačním řádku.

Sloupce, řádky

Úprava šířky aktivního sloupce (či řádku):

Příliš úzká buňka zobrazuje místo údaje (např. data, času…) znaky "#":

 ###### 

 

POZN: výška řádku je v bodech, ale šířka sloupce v znacích.

Odstranění sloupce (řádku): P myšítkem na hlavičku sloupce (řádku)->Odstranit (nebo Ctrl+ "")
Vložení sloupce (řádku): P myšítkem na hlavičku sloupce (řádku)->Vložit buňky (nebo Ctrl+ "+").
Sloupec se vloží vpravo, řádek pod označený objekt.
POZN: označím-li před vložením (odstraněním) více sloupců (řádků), vloží (odstraní) se jich stejný počet.

Vložení (odstranění) části tabulky:
 1. označ oblast, kam chceš buňky přidat (odstranit)
 2. Ctrl+"+" ("")  nebo P myšítkem na označené-> Vložit buňky (odstranit)

Ukazatel myši

se automaticky mění podle své polohy:

Ukazatel klasický   Ukazatel textový   Ukazatel pro označení oblasti   Ukazatel pro přesun objektu   Ukazatel pro plnění oblasti   Ukazatel pro změnu šířky
práce v menu   úpravy textu   označení oblasti   přesun objektu   plnění oblasti   změna rozměrů

Označení oblasti

Ukazatelem Ukazatel pro označení oblasti lze (L myšítkem+tažení) označit více buněk = oblast.
Zrušení označení:
- ťuknu myší jinam
- šipkou

Označení více buněk (nesouvislá oblast) - Ctrl+klikání myší

Přesun oblasti:

 1. Označ oblast ukazatelem Ukazatel pro označení oblasti.
 2. Okraj oblasti chyť ukazatelem Ukazatel pro přesun objektu  a přesuň ji.

List

- odstranění: P myšítkem na ouško listu–>Odstranit
- vložení: Vložit->List
- přesun: myší - přetažením (viz obr.)
- kopie: Ctrl+tažení myši

Kopie či přesun listu do jiného sešitu: P myšítkem na ouško listu–>Přesunout nebo zkopírovat

 

Vzhled tabulky

Vypnutí zobrazení mřížky: Nástroje->Možnosti->Zobrazení-> Nezvoleno Mřížky.
Velikost zobrazení volíme Ctrl+kolečko myši nebo mezi ikonami voličem

Formát buňky

Ikonami Formátovací ikony rychle nastavíme ohraničení, výplň, barvu textu.
Formátování částí textu v buňcePodrobná nastavení: P myšítkem na buňku (oblast)-> Formát buňky Formát buňky

ahoj - v Editačním řádku lze označit i část textu a nastavit jí jiné vlastnosti, než zbytku textu (barvu, velikost…).
Ikona ohraničení - ohraničení aktivní buňky (oblasti).
Ikona štětka - kopírování formátu ("štětka") - kopíruje formát (nastavení barev, ohraničení atd.) podle aktivní buňky (oblasti) na jiné buňky.Formátování částí textu v buňce

Text v buňce rozdělím na více řádků:
- automaticky volbou Formát buňky Formát buňky->Zarovnání->Zalomit text
- Alt+Enter při psaní textu

Úkol: zpracuj svůj školní rozvrh (viz ukázka):
 

 

 

Úkol: zpracuj svůj denní režim pro dny v týdnu (viz ukázka):

Formátování částí textu v buňce

Přizpůsobení vzhledu tabulkového procesoru

Nástroje–>Vlastní–>Možnosti–>Individuální volím zobrazení ikon v 1 či 2 řadách, úplných nabídek.

Doplnění dalších ikon: tlačítkem (viz obr. dole) zobrazím nabídku dostupných ikon (viz obr. vpravo).


Ikony z okna přetáhnu do lišty ikon, lištu lze i přeskládat, odebrat ikony …
Pro běžné formátování a vypínání mřížky je rozumné přidat ikony:

Zobrazení dalších částí okna programu: Zobrazit->Řádek vzorců, Zobrazit->Panely nástrojů …

Formát čísla (tj. obsahu buňky)

Tabulkový procesor může tutéž hodnotu pokládat za text, číslo, čas… Podle toho ji patřičně zobrazí.
Lze to ovlivnit nastavením Formát->Buňky Ikona formát buňky ->Číslo.
Nejběžnější formáty čísla:

POZN:

  Pokládá-li tab. procesor hodnotu za:   zarovná ji:
text |123          |
číslo |          123|

POZN: datum je v buňce jako pořadové číslo dne od 1.1.1900 (tj. 1.1.1900 ~1 atd.).

Čas je desetinné číslo.
Hodnotu těchto čísel zjistím, když buňce s datem (časem) přiřadím formát "obecný".

POZN: Cena bez DPH*1,20 = cena s DPH

Kopírování

Více buněk označím tažením ukazatele Ukazatel pro označení oblasti. Označím-li při vkládání více buněk, vyplní se všechny vkládaným údajem.
Kopírování:

Nová kopie buňky i stejný formát (barvu, ohraničení apod.).

Zrušení označení více buněk:

Kopírování listu: Ctrl + přetažení listu myší

Úpravy->Vložit jinak->vloží:

Plnění oblasti

Hodnotou dané buňky lze vyplnit přilehlou oblast:

Zformátování oblasti podle vzoru:

Řady

Tabulkový procesor umí automaticky vytvořit řadu (čísel či slov) podle 1. (nebo 1. a 2.) buňky oblasti.
Pomocí menu:

 1. Zapiš 1. člen řady.
 2. Úpravy->Vyplnit->Řady

POZN: lineární ~ postupné přičítání čísla, geometrická ~ postupně násobím číslem
Buď zadám konečnou hodnotu nebo plněnou oblast předem označím.

Z prvních 2 členů:

 1. Zapiš 1. a 2. člen lineární řady (přičítání).
 2. Označ tyto 2 buňky.
 3. Tažením čtverečku v rohu kurzoru naplň oblast daty.

Některé řady vytvoří tabulkový procesor automaticky z 1. členu:

Ukaázka řad

Úkol: řady-proveď

Kalkulačka Windows

Základní: nerespektuje priority operací (že * má přednost před + apod.).
Operace s pamětí:

Tlačítkem  +/-  změním znaménko čísla.

PŘÍKLAD výpočtu 5×6 + 7×8 :
5×6  =   MS  uloží výsledek do paměti (Memory)
7×8  =   M+  přičte výsledek k obsahu paměti
 MR  vyvolá z paměti celkový výsledek  

Vědecká: respektuje priority operací.

výpočet 42:  4  x^2   spočte 16

výpočet 53:  5  x^y spočte 125

priorita operací
1 a ( )2
2 ( )
3 * a :
4 + a

 

základní vědecká
              

Výpočty

Výpočet - v buňce vidím výsledek, v editačním řádku výrazVýpočet (vzorec) vždy začíná znakem =, + nebo .

=5*6 spočte 30

Mocninu píšeme symbolem ^ (P Alt+š), odmocninu píšeme =ODMOCNINA(25).

=4^2 spočte 16, =ODMOCNINA(25) spočte 5

Výpočet tvoří operace +, , /, * a funkce (tj. slovem zadané operace s buňkami jako např. SUMA - součet).
V editačním řádku vidím vzorec, buňce vidím výsledek.

Využití: tabulkový procesor = lepší kalkulačka.

Úkol: matika

Úkol: výpočty

Vzorce

jsou výpočty, kde místo čísla použijeme adresu či jméno buňky (např. vzorec "=A1+B1" zobrazí součet čísel z buněk A1 a B1).
Po změně hodnoty v počítané buňce vzorec hned přepočítá nový výsledek. (Využití - provádím stejný výpočet pro různá čísla, která píšu do počítaných buněk).
Úpravu existujícího vzorce v buňce provedu:

Adresy buněk lze pak změnit přepsáním nebo přetažením rámečku.

Úkol: vydaje-domacnost  - pošli si e-mailem nebo přines na médiu.

POZN: Procentovou část z čísla zjistím vynásobením čísla hodnotou 0,[počet_procent] - např. 25% z čísla vynásobením hodnotou 0,25.
Výpočet ceny s DPH:

Úkol: vzorce-ukoly

Pojmenování oblasti

mi zpřehlední vzorec. Zobrazuje se v Poli názvů (adresa "A3" či slovo).
Výběr jména oblasti z nabídkyPostup:

 1. Označ buňku či oblast pro pojmenování.
 2. Do Pole názvů zapiš jméno [Enter].

Smazání jména oblasti: Vložit->Název->Definovat.

Vyhledání oblasti: Rozbal Pole názvů, vyber název (viz obr.).
(případně jméno oblasti do Pole názvů napiš)

Funkce

jsou slovem nazvané operace s buňkami.
Většinou spočítají hodnotu z několika buněk (např. Suma, Průměr…).
Způsoby vložení funkce do vzorce:

Postup vložení funkce:

 1. označ buňku, do které chceš vložit funkci
 2. vyber funkci z nabídky
 3. automaticky označenou oblast můžeš změnit (i vybrat jinou oblast)
 4. [Enter]

Průvodce vložením funkce:Spuštění průvodce pro vložení funkce

Zaokrouhlování:

Další funkce:

 

Kopírování vzorců

a) Vzorec obsahující obyčejný (tzv. relativní) odkaz (např. "A1"):
se sám po zkopírování upraví, aby počítal s buňkami vzhledem k sobě (relativně) stejně umístěnými (viz obr.).

POZN: Samotný obsah buňky zkopírovaný z editačního řádku se při vkládání nezmění!

Využití: vedle sloupce hodnot nakopírujeme stejný vzorec - každý počítá se svou "sousedkou" (viz obr.).

Kopírování vzorce - relativní odkaz

b) Vzorec obsahující absolutní odkaz (např. "$A$1"):
Symbol "$" do vzorce píšeme jen k té adrese, kterou po zkopírování (v novém vzorci) chceme zachovat beze změn.

Kopírování vzorce - absolutní odkaz

Využití: potřebuji-li, aby všechny vzorce počítaly s toutéž buňkou (v buňce by byl např. měnový kurz, počet procent DPH…)

POZN: Pojmenování oblasti (buňky) se chová jako absolutní odkaz (po zkopírování zůstane beze změn).

Hledání, nahrazení hodnoty (řetězce, čísla…)

Řetězec = několik znaků.
Vyhledávání:

POZN: Najít vše - vypíše všechny výskyty řetězce.
Označíme-li oblast, hledá jen v ní.

Nahrazení (řetězce jiným řetězcem):

POZN: Možnosti >> list nebo sešit, po sloupcích nebo řádcích, rozlišovat malá a velká

Transpozice = "překlopení" oblasti podle úhlopříčky (vzájemná výměna řádků a sloupců):

 1. zkopíruj oblast do schránky
 2. Úpravy->Vložit jinak-> Transponovat

Nastavení stránky

Soubor->Vzhled stránky lze nastavit:

Záhlaví, zápatí upravím: Zobrazit->Záhlaví a zápatí->Vlastní

Číslování stran - do vlastního záhlaví či zápatí vlož číslo stránky ikonou .

Náhled před tiskem

Soubor->Náhled nebo ikonou Ikona - náhled před tiskemzobrazíme náhled toho, co z dokumentu vytiskne tiskárna.
(listování PgUp-PgDn, náhled opustím Esc)

Tlačítkem Vzhled:
  ->Stránka - nastavíme např. zvětšení při tisku (přizpůsobení na stránku), kvalitu tisku
  ->Okraje - vycentrování na stránce
  ->Záhlaví a zápatí - text vytištěný nad a pod tabulku
  ->List - zda tisknout mřížku, řazení oblastí při tisku velké tabulky na více papírů


Vzorec s VNOŘENOU funkcí (=uvnitř závorky jedné funkce je další funkce)

např. ZAOKROUHLIT(suma(a1:a5);2)
Vzorec napíšu ručně nebo postupem:

 1. Průvodcem Spuštění průvodce pro vložení funkce vyberu vnější funkci (nyní: ZAOKROUHLIT)
 2. Vyplním vše kromě argumentu funkce (nyní vyplň: počet des. míst)
 3. Z nabídky funkcí pro vnoření vyber patřičnou funkci

Funkce "KDYŽ"

Podle zadané [podmínky] zobrazí 1. nebo 2. variantu (vzorce, hodnoty).

 1. vymyslím [podmínku] - jako např. výška > 150
 2. Průvodcem Spuštění průvodce pro vložení funkce zvol funkci KDYŽ
 3. Zapiš podmínku + varianty

Obrázek

vložíme Vložit->Obrázek->Ze souboru

Vodoznak přímo v Excelu není, obrázek do pozadí stránek vložíme pomocí záhlaví: Zobrazit->Záhlaví a zápatí->Vlastní záhlaví

Číslování stran

Propojení listů

Při zápisu vzorce klikni na ouško jiného listu, v něm na patřičnou buňku. Zápis vzorce ukonči ENTER.

Úkol propojení listů:Doplň chybějící vzorce v 1. listu sešitu propoj-listy-body-trid.xlsx.

Propojení sešitů

Hodnotu buňky z jiného sešitu lze vložit postupem:

 1. vyber buňku v jiném sešitu, zkopíruj (Ctrl+C)
 2. ve svém sešitu vlož propojení –>

Úkol propojení sešitů:

 1. Vytvoř sešit propojení-sešitů-[tvé_příjmení] s tímto obsahem:
  (dodržuj řádky i sloupce!)

 1. Do sloupce "E" doplň vzorce (vynásob "počet jednotek" × "cena jednotky bez DPH")

 2. Sešit parametry.xlsx ulož do složky k faktuře. Do faktury pak vlož propojení na sešit "parametry.xlsx" takto:
  - otevři sešit parametry.xlsx
  -
  ve své faktuře do buňky D4 vlož propojení do sešitu parametry.xlsx na buňku D13 (škola) .

 3. Ve své faktuře do buňky F8 vlož propojení do sešitu parametry.xlsx na buňku D10 (DPH) .
  Vzorec pak dokonči (dopiš /100*F7)
  Obdobně dokonči sloupec "F".

 4. Do sloupce "G" doplň vzorce (sečti "cena bez DPH" + "DPH")

 5. Ve své faktuře do buňky H8 vlož propojení do sešitu parametry.xlsx na buňku D4 (kurz €).
  Vzorec pak dokonči (NA ZAČÁTEK ZA "=" dopiš G8/)
  Obdobně dokonči sloupec F.

 6. Obdobně vlož propojení do sloupce "I" na kurz měny "kn" (chorvatské kuny).

 7. Do buněk E14 až I14 vlož součty sloupců.

Úkol elektronická žákovská knížka

    

 1. Vytvoř sešit elektronická-žk-[tvé_příjmení]

 2. list pojmenuj "rozvrh" a vytvoř do něj svůj aktuální rozvrh dle obrázku:
  (dodržuj řádky i sloupce!)

 3. další list pojmenuj "čj" a vytvoř do něj tabulku pro alespoň 5 známek dle obrázku
  (dodržuj řádky i sloupce!)

 4. - počet známek zjisti funkcí "POČET",
  - výpočet váženého průměru: známka1×váha1 + známka2×váha2 + … + známka5×váha5
  - pravděpodobná známka = zaokrouhlený vážený průměr

 5. v listu "rozvrh" bude text "Čj" odkazem (na kliknutí) do listu "čj" (do buňky A1)

 6. v listu "čj" bude textové pole "Zpět na rozvrh" odkazem do listu "rozvrh" (do buňky A1), aby se dalo kliknutím vrátit
  (funkce odkazů mezi listy - viz malý obrázek)

 7. kopírováním listu "čj" vytvoř alespoň 2 další listy pro předměty "m", "aj"…

 8. v listu "rozvrh" budou texty "M", "Aj"… odkazem do patřičných listů

 9. - známky ze skutečné Elektronické ŽK (vyber si jeden předmět, období 1 měsíc) si zapiš do příslušného listu, známku "2-" piš jako 2,5
  - v Elektronické ŽK si nech si zobrazit "typ známky" a myší zjisti váhu každé známky = číslo zobrazené na konci vysvětlivky (viz obrázek)
  - vážený průměr (zelené číslo) porovnej se svým výpočtem a ZAPIŠ do vedlejší buňky, co jsi zjistil(a)

      

 


Makro

Posloupnost ručně prováděných úkonů si necháme zaznamenat (Wordem, Excelem, Libre Office…). V uvedené alikaci pak makro spustíme - ono provede naši sadu úkonů.

POZOR: Spouštění maker je nutné povolit. Pozor na cizí dokumenty Office stažené z internetu. Mohou být infikovány makrovirem a při otevření infikovaného dokumentu se zaviruje počítač (spustí se škodlivé makro).
DOPORUČENÍ: Makra povol (viz níže) jen na dobu své práce s makry, potom makra opět zakaž.

Povolení maker

Libre Office:
    - Nástroje->Možnosti->(LibreOffice)->Zabezpečení->Zabezpečení maker->Střední (dotaz na každé spuštění makra) -> OK -> OK --pak ukonči a znovu spusť Libre Office
    - (chceš-li zaznamenat makro) Nástroje->Možnosti->LibreOffice->Pokročilé->Povolit záznam makra

MS Office (Word, Excel…): Soubor->Možnosti->Centrum zabezpečení->Nastavení Centra zabezpečení->Nastavení maker->Povolit všechna makra (! riziko !)

Záznam makra:

Zahájení i ukončení záznamu makra provedeme stejným tlačítkem či položkou menu.
Po záznamu se program ptá, kam makro uložit - makro pojmenuj a zvol uložení do aktuálního otevřeného dokumentu.

Word, Excel: karta Vývojář*->Zaznamenat makro

* Zobrazení karty Vývojář: Soubor->Možnosti->Přizpůsobit pás karet->Vývojář

Libre Office (Writer, Calc):
Nástroje->Makra->Zaznamenat makro (není v současnosti podporováno aplikací Draw).

Spuštění makra (v dokumentu):

Word, Excel: karta Vývojář->Makra->(vyber makro) Spustit

Povolení maker v MS Office: Soubor->Možnosti->Centrum Zabezpečení->Nastavení Centra Zabezpečení->Povolit všechna makra

Libre Office: Nástroje->Makra->Spustit makro  (poslední řádek - dvojklik na název otevřeného souboru) ->Standard (dvojklik)->Module1 (dvojklik), vpravo vybrané makro nech Spustit (zdánlivě se nemusí nic stát - u některých maker) ->SPUSTIT.


Tipy:

"Jediná tisknutelná stránka" v listu: Soubor–>Vzhled stránky–>List–>Oblast tisku - nastav oblast. (nic jiného z listu se pak již nevytiskne)