Přehled vzorců za 7. ročník

Rychlost

nám udává, jakou dráhu urazí těleso za 1 s (1 h).

Rychlost je fyzikální veličina.
Značka: v (velocity)
Jednotka:
Vedlejší jednotky: 
1 m/s
1 km/h
1 km/s

Síla

Síla je fyzikální veličina.
Značka: F
Jednotka: 1 N (Newton)
kN, MN

Tlak

Tlaková síla = síla, která vyvolá tlak (působí kolmo na plochu).

Tlak je fyzikální veličina.
Značka: p
Jednotka:
Vedlejší jednotky:
1 Pa (Pascal)
kPa, MPa

POZN: 1 Pa = 1 N/m2 (síla 1 N působí na 1 m2) - velmi malý tlak

Rychlost (průměrná)

v = s
–––
t
s
v . t

v = průměrná rychlost pohybu, při kterém těleso urazilo dráhu s za čas t.

Tíhová síla

Fg = m.g

F g = gravitační síla, kterou Země přitahuje těleso hmotnosti m.
g = gravitační zrychlení (na Zemi g = 9,81N/kg).

Páka

Pro rovnováhu na páce platí:

F1 . a1 = F2 . a2

 

Tlak

p = F
–––
S

p = tlak, který vyvolá tlaková síla F když působí na plochu S.

F je tlaková síla.

Hydrostatický tlak

ph = h.ρ.g

ph = hydrostatický tlak v hloubce h kapaliny hustoty ρ na Zemi.

Fh = S.h.ρ.g

Fh = síla, kterou působí kapalina na plochu S hloubce h kapaliny hustoty ρ.

Archimédův zákon

Fvz = V.ρ.g

Fvz = vztlaková síla, kterou kapalina hustoty ρ nadlehčuje těleso (ponořený objem V).

Hydraulický lis, píst

F1
–––
S1
 =  F2
–––
S2

F1, S1 = síla a plocha 1. pístu, F2, S2 = síla a plocha 2. pístu