Tabulkový procesor (rozpracovaná stará verze)

Jiří Hrodek 2007      STÁHNOUT tuto stránku i soubory v ZIP

1. Prostředí tabulkového kalkulátoru a jeho ovládání, využití nápovědy, uložení a otevření dokumentu, možnosti při ukládání souboru, tabulkový kalkulátor jako kalkulačka@, označování oblasti@.

2. Pohyb v listu@, vkládání dat do buňky@, pracovní režimy tabulkového kalkulátoru, výběr buněk@, řady@(řady@), operace s buňkami@, vkládání buněk do tabulky@, plnění oblasti@, nahrazení hodnot@, formáty dat, transponování tabulky@, využití názvů při sestavování vzorců (pojmenování buněk@ a oblastí).

-----3h-----

3. Formátování tabulky@, automatický formát@, formátování buňky panelem nástrojů (formát čísla@, kopírování formátu@, formátování písma@, barvy, ohraničení), dialogové okno Formát buňky a jeho užití. Využití formátování@. Cvičení: formatuj
DÚ: vytvoř tabulku podle vzoru v souboru format.xls@, list "vytvoř".

4. Vzorce@ a zásady pro jejich sestavování, vkládání a kopírování@ jednoduchých vzorců, funkce SUMA, změny v tabulce, náhrada vzorce hodnotou@.
DÚ: v souboru vzorce-ukoly@ list "Vyúčtuj výlet".

5. Tisk dokumentu (úprava dokumentu před tiskem, nastavení oblasti tisku@, vzhled stránky, náhled, záhlaví a zápatí stránky, rozsah tisku, počet kopií, tisk výběru, aktivního listu, sešitu, nastavení tiskárny).
DÚ: z
nahled-tisk.xls přenes do nového souboru a připrav k tisku dlouhý seznam, velkou tabulku (u každého 2 varianty - na 1list A4, na 2 listy A4).

-----6h-----

6. Chyby@ při sestavování vzorců (cyklický odkaz, indikátor chyby v buňce, závislosti, chybová hlášení). Absolutní a relativní odkaz@. Řazení@ seznamu.
DÚ: Připrav k tisku list "Bodování-Klokan2" ze souboru serad@.

7. Jednoduché funkce@ - zadání funkce napsáním do buňky,  vložení a následná oprava funkce v novém souboru pomocí průvodce (PRŮMĚR, tlačítko AutoSum). Oprava@ funkce. Procvičení v funkce-cviceni@.

Metodika:
Je třeba zdůraznit, že průvodce vložením funkce je pouze nadstavba pro zápis klíčového slova funkce a parametrů. Opravu funkce je pro začátečníky vhodné provádět pomocí průvodce, který umožňuje lepší orientaci v zadávaných parametrech. Opravu samotného výrazu pak zkoušíme nejdříve na snadno pochopitelných (pro nematematika) funkcích s co možná nejjednodušší strukturou parametrů.
Pojmenování oblasti podáme jako názornější formu vymezení oblasti (pro účely lepší orientace v parametrech) - pro začátečníky je vhodné i její současné grafické zvýraznění. Pojmenování ukážeme nejdříve pomocí pole názvů, pak i prostřednictvím menu. Vkládání názvů do vzorců pak realizujeme ručně i klávesovou zkratkou F3. Zdůrazníme přitom nutnost unikátnosti každého názvu a jaké názvy nejsou povoleny. Lze zmínit odkazy na celé řádky, sloupce či jejich průniky s oblastí.
Při seznámení s používanými funkcemi důkladně objasníme princip dané funkce, předvedeme na praktických příkladech a projdeme úlohu a syntaxi jednotlivých parametrů.
Upozorníme na možnost nalézt funkci v průvodci podle kategorie, mezi nedávno užitými a vyhledáním na základě vlastností funkce.
Praktické úlohy volíme spíše řešitelné více funkcemi v různých místech, vnoření funkcí spíše jen zmíníme.


-------- 9h --------

8. Použití názvů oblastí při sestavování vzorců - oblast-nazev @, některé často používané funkce (maximum, minimum, průměr, pořadí), matematické funkce (součty a mezisoučty, zaokrouhlování) - funkce @.
Stručný výlet kategoriemi funkcí v „průvodci vložením funkce“. Doplnění chybějících funkcí do souboru funkce @, funkce-cviceni@.

Praktický úkol - soubor funkce-cviceni @, zameškané hodiny:
- spoj jména do tvaru "Příjmení Jméno"
- funkcí spočti součet omluvených hodin, pod něj pak průměr na 1 žáka (zvládneš-li  - zaokrouhlený na 2 desetinná místa pomocí funkce)
- funkcí vyhledej největší a nejmenší počet hodin seznamu (případně 2. největší a nejmenší)
- do některé buňky pod tabulkou zapiš text "V Jihlavě", do vedlejší dnešní datum (funkcí)
- poslednímu žákovi doplň 2 hodiny
- do sloupce "nadprům.hodin" vlož funkci, která vypíše znak "!" u hodnot převyšujících průměr (u ostatních - mezeru)
- připoj pod seznam zjištění počtu žáků (podle počtu vyplněných příjmení) - do vedlejší buňky vlož text „počet žáků:“
- *kopírováním pomocí „vložit jinak“ ze jmen (vzorcem) udělej hodnoty, pak staré sloupce se jmény odstraň

DÚ: soubor funkce-cviceni @, list sport:
- pojmenuj sloupec hodnot výkonů v disciplínách názvy „míček“, „skok“, „koule“
- funkcí s využitím těchto jmen spočti nejlepší, nejhorší a průměrnou hodnotu ve sloupci
- pojmenuj bodový zisk za 1m v disciplínách „body_míček“ „body_skok“, „body_koule“ (nebude to nutné, užiješ-li dále ve vzorcích absolutní odkazy)
- pomocí těchto jmen (nebo absolut. odkazů) vlož do vedlejších sloupců vzorce pro výpočet bodů ze sportovních výkonů
- *do dalšího sloupce body žákům sečti, případně ještě vedle vypiš funkcí jejich výsledné pořadí v bodování

Metodika:
Předpokladem pro účinné seznámení s propojováním je kvalitní pochopení absolutního a relativního odkazu, pojmu list a soubor.
Zdůrazníme úlohu jména listu a jeho zápis v odkazu. V různých listech propojujeme nejdříve jednotlivé buňky relativním odkazem (zápisem vzorce přímo do buňky, pak pomocí „vložit jinak“), pak teprve oblasti a absolutní odkazy. Případně můžeme při propojení využít také názvy oblastí.
Před propojováním sešitů nejdříve zdůrazníme vliv vzájemné polohy souborů a možnost použití relativní či celé cesty k souboru. Začínáme s propojením jedné buňky, pak propojíme i oblast. Hodnoty zdrojových buněk zprvu jen zobrazujeme, později je užijeme k výpočtu. Zdůrazníme rozdíl mezi propojením, prostým vložením hodnot ze schránky a vložením objektu. Na vhodných příkladech motivačně ukážeme praktické využití.
Použití stylu připomeneme v textovém editoru. Styl nejdříve předvedeme na jednoduchých příkladech (vzhled buněk+výběr z přednastavených formátů čísel), přiřazujeme hotové styly.  Vytváříme pak spíše více jednodušších stylů. Dle možností zmíníme uživatelské změny formátu čísel.
Připomeneme čistě vizuální efekt stylu (neovlivní hodnotu v buňce). Zdůrazníme jeho výhody pro dlouhodobé dodržování jednotného vzhledu dokumentů a snadnost změny jejich vzhledu.

9. Pokročilé vlastnosti tabulkového kalkulátoru:
Propojování listů - vytvoření propojení@ (myší, přímým zápisem, kopírováním).
Ukázka propojení listů (propoj-listy-sport@, propoj-listy-zamest @, propoj-listy-body @).
Doplnění chybějících vzorců do propoj-listy-body @, názvy oblastí a absolutní odkazy v propoj-listy-měna @.
Propojení mezi sešity - ukázka vytvoření (myší, přímým zápisem, kopírováním).
Ukázka propojení sešitů k hlasování, vypracování testu či laboratorní práce (jednotlivé soubory @, souhrn @), vyhodnocení závodů (propoj-zs-souhrn @ 1 @2 @, 3 @).

Praktický úkol:
- soubory
propoj-zs-souhrn@, propoj-zs1@, propoj-zs2@, propoj-zs3@ si zkopíruj k sobě (např. na disk H:)
- v souboru
propoj-zs-souhrn@ (list 'účastníci') nechte (vzorcem) zobrazit jména trenérů + závodníků + výkony skoku do dálky (propojením na soubory propoj-zs1@, propoj-zs2@, propoj-zs3@)
- v listu 'výkony' doplň chybějící údaje (nejlepší výkony - propojením na soubory, průměry skoků - propojením na list 'účastníci')
- samotný soubor
propoj-zs-souhrn@ odešli ke kontrole

---------- 12 h ------------

Styly - styl-ukázka @, uživatelský formát zobrazení čísla (styl-ukázka @, styl-převody @).
Šablony - ukázky sablona-vyuct-vyletu.xlt, sablona-turnaj-5-druz.xlt, sablona-pr_vykaz2005.xlt
Podmíněné formátování@
Vlastní řady@
Hledání řešení@
Zafixování nadpisů@, nahrazení hodnot@

DÚ: - zkopíruj ze seznamu žáků jen svoji třídu s daty narození
- vlož prázdný sloupec vedle dat narození
- naplň tento sloupec funkcí 'HODNOTA' - převede data narození na číslo (= na datum)
- převedeným hodnotám v novém sloupci nastav formát 'datum' (např. ve tvaru 15.3.2001)
- převedeným hodnotám dále nastav podmíněný formát - budou-li menší, než datum v určité buňce (vyber si prázdnou někde pod sloupcem), vypíší se např. červeně, tučně
- do té vybrané buňky nyní napiš datum (příp. nastav jí formát datum) a vyzkoušej tak, aby podle něj 'zčervenaly' asi 4 hodnoty

---------- 15 h ------------

10. Podrobněji o funkcích (logické funkce, podmíněný součet, podmíněné výpočty, vnořená podmínka, matematické funkce, statistické funkce, vyhledávací funkce, finanční funkce, vložení funkce s více argumenty, funkce s rozdílnými argumenty - DENTÝDNE).

11. Grafy (okamžité vytvoření grafu, průvodce grafem, graf jako objekt v listu, úpravy grafu, úprava vzhledu grafu,
typy grafů, osy, graf vytvořený z dat na několika listech, vložení obrázku do grafu, tisk grafu).

Metodika:
Motivace k vytvoření grafu: názornější analýza číselného souboru.
Tvoříme nejdříve jednoduchý graf (např. sloupcový) z přehledné množiny dat (vizuální ověření souvislosti). Znázorňovanou oblast dat vždy raději předem označíme. Pečlivě objasníme pojmy „oblast dat“, „popisky os“, „legenda“.
Před konstrukcí grafu znázorňovanou oblast není až tak nutné předem označit, jako hlavně ujasnit!
Znázorňovanou oblast označujeme včetně případných hlaviček sloupců.
Zmínka pro Excel - hotový graf označíme klikem do oblasti grafu mimo zobrazovanou oblast (mimo „obrázek grafu“).
Nastavení měřítka osy Y, diskuse o vhodné volbě.
Diskuse o smyslu a využití jednotlivých prvků grafu, příklady použití
Samostatná tvorba grafu s patřičnými prvky.

Praktický úkol:
V souboru
graf-ukol1 @ vytvoř vhodné grafy s patřičnými prvky (název grafu, popisky os, vhodné barvy).

---------- 18 h ------------

12. Databázové operace v tabulkovém kalkulátoru (základní principy, databáze (přidávání a úprava dat), databáze-užití1, 2 (řazení seznamu), filtry, souhrny, databázové funkce). Práce se seznamem dětí školy.

13. Ukázka práce v alternativním typu tabulkového kalkulátoru (praktické řešení libovolného příkladu všemi účastníky školení, průběžné porovnávání prostředí a funkcí různých typů tabulkových kalkulátorů).

---------- 21 h ------------

14. Úprava prostředí tabulkového kalkulátoru (panely nástrojů, panely nabídek, posuvníky a seznamy, ověření dat@ - vkládání čísel, ověřovací seznamy), nastavení zabezpečení (makra). Hromadná korespondence.

Kopie listu do jiného souboru.

PRAKTICKÉ APLIKACE: anketa, cesťák, exkurze, seznam, vyhodnocení soutěže, zábava, řazení seznamu, "šifrování" v ascii, mapy, pamětní list (sezn), evidence, účetnictví, pr.výkaz, návrh, abec. sezn., tel. seznam, třídní agenda, výplata, laboratorní práce, sport-vyhodnocení, databáze žáků


Rozšiřující část

  1. Makra (záznam, spuštění, osobní sešit maker, použití relativního odkazu, zabezpečení maker, spouštění maker pomocí tlačítek - tlačítko na ploše listu, makro na panelu nástrojů, spuštění makra v automatickém tvaru).
  2. Kontingenční tabulky (vytvoření z databáze, stránková pole, vytvoření další tabulky ze stejného zdroje, aktualizace, formát kontingenční tabulky, kontingenční tabulka z externího zdroje, násobné oblasti sloučení). Kontingenční tabulky-prac
  3. Kontingenční grafy (vytvoření kontingenčního grafu z databáze pomocí průvodce, úpravy kontingenčního grafu).
  4. Příklady spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími programy (databáze, textový editor, poštovní klient).
  5. Maticové vzorce.

Celková časová dotace (vyučovací hodina má 45 minut): - 24 hodin je prezenční výuka - 6 hodin samostudium, příprava závěrečné práce a její obhajoba Školení není možné absolvovat v kratším termínu než 2 měsíce. Školení musí být ukončeno do čtyř měsíců od jeho zahájení. Časovou organizaci si stanoví školicí pracoviště. Lektor musí během školení předvést použití alespoň jednoho dalšího tabulkového kalkulátoru. Poslední 4 vyučovací hodiny mohou být použity na obhajobu prací, hodnocení, výměnu zkušeností.